Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klinisk handledning – att planera och leda handledning av studenter på en arbetsplats

Vem är kursen tänkt för?

För dig som har eller kommer att ha ansvar för att planera studenters verksamhetsintegrerade lärande (VIL)/verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på din arbetsplats och stötta kollegor i att handleda och ge studenter återkoppling. 

Du kan till exempel vara studentansvarig, klinisk lärare eller amanuens. Du kan även ingå i en grupp av handledare av studenter under VIL/VFU på utbildningsprogram på Medicinska fakulteten, Lunds universitet som vill gå kursen tillsammans för att utveckla handledningen på er arbetsplats. 

Förkunskapskrav

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är dels att erbjuda möjlighet till utveckling av den egna handledningen dels att förbereda deltagarna för en ledande roll med ansvar för att handleda handledare, samt för planering och utveckling av handledning och lärandemiljö på den egna arbetsplatsen.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar 40 timmars arbete spridda över 3 månader. För att bli godkänd krävs genomförda kursuppgifter dokumenterade i en personlig portfölj enligt instruktioner. Examinationen utgör en helhetsbedömning av portföljen där den sammanlagda dokumentationen visar att deltagaren uppnått kursmålen.

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna

  • planera för handledning av studenter på en arbetsplats med fokus på ett aktivt, studentcentrerat lärande inklusive systematisk bedömning och återkoppling för lärande och progression
  • skapa en introduktion för studenter till VFU/VIL på en arbetsplats
  • för kollegor introducera evidensbaserade modeller för handledning och återkoppling samt en plan för studenters VFU/VIL på en arbetsplats.

Innehållet är utformat för att möta behov hos och vara relevant för studenter och handledare vid utbildningsprogram på Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Exempel på detta är planering och anpassning av handledning och studenters lärmiljö i relation till kursmål och likarätts-principer. Vidare ingår pedagogiska modeller och förhållningssätt med fokus på aktivt lärande, handledning av studenter i grupp, bedömningsunderlag och återkoppling med stöd av formulär, handledningssamtal samt autonomistödjande handledning. Specifika områden som berörs är att handleda andra handledare samt att arrangera läraktiviteter för handledande kollegor.

Kursen består dels av två gemensamma kursträffar på plats samt separata kortare on-linemöten och dels av arbete mellan kursträffar med uppgifter strukturerade i ett antal moduler. Upplägget möjliggör en individuell anpassning till varierande förkunskaper och behov av tid för att genomföra kursen. På kursträffar i form av workshoppar får deltagarna dela erfarenheter, analysera och reflektera över olika upplägg för studenternas lärande samt pröva bedömnings- och återkopplingsinstrument i simulerad miljö. Kursuppgifter mellan träffarna innebär att planera för studenternas placering och en gynnsam lärandemiljö. 

Kursdatum höstterminen 2024

Är ni två eller flera handledare på en arbetsplats som vill gå kursen samtidigt kan ni genomföra uppgifter tillsammans med utgångspunkt i handledning på er egen arbetsplats. Är ni på en arbetsplats utanför Region Skåne kan kursträff i sal ersättas med kursträff på distans på överenskommen tid. Kontakta pia [dot] strand [at] med [dot] lu [dot] se (pia[dot]strand[at]med[dot]lu[dot]se) för schemaläggning senast maj 2024 inför deltagande som grupp höstterminen 2024.

DatumTidInnehåll
1 oktober8:15-12:00Workshop
4 december9:00-12:00Workshop
22 januari 20259:00-12:00Kursavslut (digitalt)

Du behöver vara närvarande vid samtliga kursträffar. De första två träffarna genomförs i sal. Kursavslutningen sker digitalt.

Sista anmälningsdag 24 september.

Anmäl dig här.

 

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (t ex annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)