Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sökta medel och tilldelning

Översikt ALF forskare med tilldelning

Tilldelningslista ALF forskare år 2024 (PDF, 1 MB, ny flik)

Så beräknas din tilldelning

Så här beräknas hur mycket ditt ALF Projekt får:

1. Vetenskaplig bedömning 

Prioriteringskommittén gör en bedömning av ansökningarna om ALF-medel ur vetenskaplig synvinkel och sätter poäng på varje projekt.

2. Totalsumman bestäms

ALF Forskningsberedningsgrupp bestämmer därefter hur mycket totala ALF projektmedel som ska avsättas. Själva fördelningen av ALF-projektmedel per individuell forskare sker separat för två kostnadsslag: lokalkostnader och övriga driftskostnader och utgår ifrån en lätt exponentiell kurva. Det finns inga krav på att en viss summa ska användas till ett visst kostnadsslag.

3. Beräkning av lokalsubvention

Beräkningen av lokalsubventionen består av två delar:

  • Hyresbidraget: Varje projekt tilldelas en yta (antal kvadratmeter) som står i proportion till prioriteringen. Tilldelningen beräknas på faktisk hyreskostnad (exklusive städ och service). Lägsta tilldelning är 1 000 kronor/kvadratmeter
  • Hyresbonus: Om  du inte använder den yta som projektet tilldelas får du en bonus om max 200 000 kronor. Den beräknas med 1 000 kronor/kvadratmeter. Hyresbonusen kan användas till övriga driftskostnader

Uppgifter om yta och lokalkostnader som ligger till grund för beräkningen baseras på ytan och lokalkostnader andra tertialet året före tilldelningsåret. I det fall budgetkostnader för nästkommande år är fastställda används dessa.

De medel som återstår efter det att tilldelning skett till lokalkostnader, fördelas enligt samma kurva som används när det gäller lokalkostnader. Minimitilldelningen för driftskostnader är 225 000 kronor.

4. Årlig beräkning

Tilldelningsberäkningen görs en gång om året, i september månad, inför det nya tilldelningsåret. ALF-tilldelningen för ALF Projekt är inte fast under tilldelningsperioden.

Bakgrund och undantag

Tilldelningsberäkningen görs bland annat mot bakgrund av centrala lokalfilsunderlag. Den är ett sätt att fördela det totala ALF Projekt-anslaget på alla forskare som tilldelas ALF Projekt. Forskarens egen budget utgör inte underlag för tilldelningsberäkning. 

Ingen ändring görs i tilldelningen under året på grund av att forskaren till exempel fått ändrade lokalkostnader jämfört med budgeterat. Eller att det uppstått ett underskott. 

Undantag: 

  1. Den faktiska fysiska ytan i kvadatmeter har utökats under året samtidigt som det finns 
  2. Ett ej utnyttjat utrymme i kvadratmeter upp till de av ALF tilldelade antal kvadratmeter

I dessa undantagsfall kan forskaren ansöka hos ALF-kansliet om ytterligare tilldelning. 

Relaterad information

Tilldelningsberäkning ALF Projekt (PDF, 106 kB, ny flik)

Översikt ALF Projekt hyresbidragsberäkning (PowerPoint-presentation 67,4 kB)

  • ALF ST = ALF för ST-läkare
  • ALF YF = ALF för yngre forskare

Tilldelningen för både ALF ST och ALF YF baseras på:

  • Månadslönen i augusti året före tilldelningsåret (lönefiler från Region Skåne) uppräknat med 3 procent.
  • Anmälan från dig som forskar av önskat antal månaders forskning under nästkommande tilldelningsår.

Observera att andra ALF-regioner har schablonlöner som underlag för tilldelning, ALF Lunds universitet / Region Skåne har valt ovanstående modell. 

I det fall forskaren får en högre löneökning än ovanstående innebär det i praktiken mindre forskningstid.

Undantag för ST-läkare

Det finns dock ett undantag: löneökning vid specialistlön.

Du som är ST-läkare och som forskar parallellt förlänger din ST-tid och tappar i löneutveckling i relation till de ST-läkare som enbart är kliniskt verksamma. Forskande ST-läkare har därför efter fem års ST-tjänstgöring (klinik och forskning) rätt till särskild lönejustering utan att ha uppnått specialistkompetens.

Ett krav är att ST-läkaren vid tillfället har avlagt medicine licentiat-examen eller genomfört halvtidskontroll. Som specialistlön räknas därför även denna löneökning som forskaren får efter fem år och som motsvarar den löneökning forskaren skulle fått om hen blivit specialist och inte forskat.

Vid dessa fall får du som omfattas efter beslut extra tilldelning motsvarande löneökningen för året. Ansökan om ytterligare tilldelning ska göras till ALF-kansliet så snart den nya lönen är avtalad. Med ansökan ska bifogas underlag i form av HR-utdrag eller motsvarande som bekräftar den nya lönen samt från vilket datum den gäller.

Ansökan ska inkomma så snart den nya lönen är känd.

Presentationer av ALF

Nedan kan du ta del av presentation från ALF:s introduktionsmöte.

Introduktionsmöte 2023 - ALF ST och ALF YF 231017, presentation (PDF, 391 kB, ny flik)

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)