Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Lunds universitet och Medicinska fakulteten har nolltolerans mot diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen är Medicinska fakulteten, i egenskap av arbetsgivare och utbildningsanordnare, skyldiga att löpande arbeta förebyggande mot diskriminering. Det är arbetsgivarens ansvar att:

 1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller hinder för lika rättigheter och möjligheter
 2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
 3. Vidta förebyggande och främjande åtgärder
 4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt punkt 1–3.

Du som medarbetare kan vända dig till din närmaste chef med tankar och idéer som kan vara en del av det förebyggande arbetet i er verksamhet. Du kan också under ditt utvecklingssamtal framföra tankar och idéer om förbättringsåtgärder i er verksamhet.

På universitetes medarbetarwebb hittar du mer information om det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering

SFAD-spel kan användas i din arbetsgrupp för att prata om risker och förebyggande åtgärder mot diskriminering.

Spelet finns på svenska och på engelska, kontakta din närmaste OSA-samordnare för mer information

Som chef ska du, i samverkan med anställda, fortlöpande genomföra det förebyggande arbetet mot diskriminering i fyra steg inom följande fem områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Arbeta förebyggande genom att utgå från Medicinska fakultetens mall för undersökning av arbetsmiljö vid utvecklingssamtal med dina medarbetare. För mer information, kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare. 

Du uppmanas att gå chefsutbildningar och för anställd lärarpersonal med ledningsansvar är det också ett krav för behörighet och befordran till universitetslektor.

På universitetets HR-webb erbjuds ett stort urval av utbildningar för dig som är chef

Vid Medicinska fakulteten ligger ansvaret som utbildningsanordnare på programnämnderna

Utbildningsanordnaren ska, i samverkan med arbetstagare och studenter, genomföra ett fortlöpande arbete i de fyra stegen (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden:

 1. Antagning och rekrytering
 2. Undervisningsformer och organisering av utbildningen
 3. Examinationer och bedömningar
 4. Studiemiljö
 5. Möjligheter att förena studier med föräldraskap

På universitetets HR-webb finns en checklista och information om hantering av ärenden

Vill du veta mer om det förebyggande arbetet mot diskriminering?

Ta kontakt med fakultetens SFAD-samordnare.

Eva Nilsson
eva_a [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (eva_a[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Kontakt

Om du har upplevt eller fått kännedom om kränkande beteende eller trakasserier ska du kontakta din närmaste chef, personalsamordnare, skyddsombud eller fackligt ombud.