Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev - PNL

Programnämnden för läkarutbildningens nyhetsbrev

Bästa kollegor,

Året och höstterminen närmar sig slutet. Inför helgerna vill här förmedla axplock av den utveckling som genomförts inom läkarprogrammet under året, mycket tack vare många av er, och framföra ett stort tack och önskningar om fina helger.

T11-T12 i ny läkarutbildning

De första studenterna i den nya sexåriga läkarutbildningen når T11 höstterminen 2026. Planen är att studenterna under T11-T12 ska ha VIL på samma vårdcentral under 18 veckor. Samtidigt med detta ska 1-2 dagar varje vecka vikas för teoretiska och/eller praktiska moment. Det kommer också att finnas 10 veckor för valbara kurser, 5 veckor med fokus på akut omhändertagande och 5 veckors valbar VIL. En arbetsgrupp under ledning av Veronica Milos-Nymberg har arbetat med de veckor som gäller vårdcentraler och akut omhändertagande och presenterat detta för programnämnden. Det är många ämnesområden som ska få utrymme och det finns stor potential med integration och samverkan mellan dessa. Med start nästa år vidtar ett mer konkret arbete med att beskriva hur detta kan ske i olika läraktiviteter.

Programövergripande prov på T11

Vi har planerat att studenterna i den nya utbildningen på T11 ska genomföra ett kunskapsprov som täcker kunskapen från T1-T9. De måste uppnå en viss nivå för att bli godkända. Vi har börjat arbeta med processen att ta fram frågor till ett sådant prov och skapar nu ett första övningsprov som ska efterlikna det vi tänker oss ska ges på T11. Vi kommer också att skapa en utvecklingsyta i QPS där vi samlar övningsquiz för studenter. Dessa blir tematiska (t ex frågor om något organsystem eller något ämne). Quizen innehåller då frågor från gamla TKP. Vi har idag mer än 8000 frågor som är taggade enligt våra principer. Tanken är att vi tillsammans med studenter utvecklar denna yta som en möjlighet att träna sig på frågor från hela programmet.

QR-kod för närvaroregistrering i QPS

Ortrac har lanserat en funktion som möjliggör närvaroregistrering vid obligatoriska moment genom att skanna en QR-kod. Med start nästa termin provar vi detta för PBL men vi hoppas att sedan successivt kunna utvidga detta. Vår förhoppning är att det ska underlätta för studenter, lärare, kursledningar och kursadministratörer.

Förändringar i ledningsorganisationen inför VT24

Anna Hultgårdh lämnar uppdragen som grundnivåansvarig/stf programdirektör samt examinator på Molekyl till vävnad på T1. Anna har på ett mycket värdefullt sätt utvecklat uppdraget som grundnivåansvarig. Under dessa år har arbetet med kurserna fått alltmer gemensamt perspektiv vilket betyder mycket för våra studenter då de ofta efterlyser programgemensamma arbetssätt. 

Jonas Åkeson lämnar uppdraget som examinator för kursen Klinisk medicin 5 på T11. Jonas har haft många ledningsuppdrag inom programmet och inte minst varit med att utveckla kursen Klinisk medicin 5 vilken varit mycket värdefull för programmet och våra studenter. 

Stort tack till er båda för värdefulla insatser åt läkarutbildningen!

Anders Rasmussen tar över som grundnivåansvarig/stf programdirektör och Karin Leandersson blir ny examinator för Molekyl till vävnad. Ulf Ekelund som idag är kursansvarig för Klinisk medicin 5 tar över examinatorsuppdraget för samma kurs medan Jakob Lundager Forberg blir ny kursansvarig för kursen. Mycket välkomna till de nya uppdragen!

Slutligen önskar vi er alla mycket fina och avkopplande helger! Och stort tack för era insatser inom läkarprogrammet under!

Christer Larsson
Ordförande, Programnämnden för läkarutbildning

Sara Regnér
Programdirektör

Björn Rosengren
Ordförande Examinationskommittén

Vårterminen är slut och sommaren är nästan här. Vi vill tacka alla för ert arbete med läkarprogrammet och våra studenter under våren. Det är mycket utveckling på gång. Mycket har fokus på vår övergång till ny sexårig utbildning. Några områden lyfts nedan.

Utveckling av PBL och Case

PBL och case är våra viktigaste lärandemoment. Nu pågår arbete med att vidareutveckla och ytterligare vitalisera dessa. Ett viktigt mål med PBL är att studenterna ska utveckla sin förmåga att arbeta i och leda grupper. I höst kommer vi därför att testa nya kriterier för studenternas PBL-arbete med fokus på ledarskap, kommunikation i gruppen och hur man ger återkoppling för att förbättra gruppens arbete. För case har vi satsat på nya workshops för dem som håller i case. Det första tillfället var nu i juni och det blir ytterligare två tillfällen i höst. Vi har särskilda möjligheter att ersätta tid för er som arbetar inom sjukvården så om du är intresserad meddela kursortsansvarig.

Vi ser också över innehållet. Fokus just nu är att identifiera vissa PBL-fall och/eller case där vi kan integrera aspekter som rör våra programövergripande teman. Detta arbete pågår för jämlik vård och hållbar utveckling och det finns även förslag som berör farmakologi.

Farmakologi

Margareta Reis har haft uppdrag att ta fram förslag på hur undervisningen på den kliniska nivån ska utvecklas för att stärka den farmakologiska kunskapen och förbereda för den förskrivningsrätt man får med den nya läkarexamen. Vi har bland annat konkreta förslag på i vilka case farmakologiska principdiskussioner med fördel kan integreras.

Drop-in practicum

Practicum har denna termin erbjudit drop-in-träning för studenter på T6-T8 i både Lund och Helsingborg. En förhoppning är att det på sikt ska finnas möjlighet i Malmö också. Detta är värdefullt för våra studenter

Forum Medicum

Äntligen är evakueringen av BMC över! Stort tack till er alla som under dessa år tagit er bort till HSC och upprätthållit undervisningen! Nu ser vi fram emot att efter sommaren träffas i nya stimulerande lokaler på Forum Medicum.

Ny ordförande för Studiesociala kommittén

Erik Sturegård som under många år har varit ordförande för denna kommitté lämnade i början av året Lund för arbete på Folkhälsomyndigheten. Vi är mycket tacksamma för Eriks gedigna arbete! Eva Norström har tagit över som ordförande. Mycket välkommen!

Information om programmet och programnämnden

Du kan läsa mer om läkarprogrammet på vår öppna Canvas-sida och om programnämnden på vår sida på Intramed.

Vi vill avsluta med att än en gång tacka alla för ett mycket gott samarbete under vårterminen och med att önska er en mycket fin sommar. Sen ser vi fram emot att ses till höstterminen!

Christer Larsson, Ordf Programnämnden för läkarutbildning

Sara Regnér, Programdirektör

Anna Hultgårdh, Stf programdirektör och grundnivåansvarig

Björn Rosengren, Ordf läkarprogrammets examinationskommitté

Eva Norström, Ordf läkarprogrammets studiesociala kommitté

Bobby Tingstedt, Ordf läkarprogrammets internationella kommitté

 

 

Julen närmar sig och vi kan summera ytterligare ett händelserikt år för läkarprogrammet.

Till alla er som bidragit med undervisning, handledning, utveckling, examination, schemaläggning, stöd till studenter och mycket annat vill vi rikta ett mycket stort tack för 2022.

Utan alla era samlade kompetenser och arbetsinsatser är det inte möjligt att genomföra och utveckla ett läkarprogram.

QPS och Canvas

Nu har vi helt lämnat Moodle. Allt lärandematerial och den största delen av informationen till studenter ligger i Canvas medan allt som gäller examination hanteras i QPS. Ett stort arbete som många varit delaktiga i.

Läkarprogrammet har en öppen sida i Canvas. Där finns programövergripande information. Titta gärna på modulen om kvalitetsarbete. Länkar finns nedan. Där samlar vi kursvärderingar, kurs- och programbokslut samt vår kvalitetsplan där prioriterade utvecklingsområden anges och följs upp.

Läkarprogrammet - öppen sida på lärplattformen Canvas

Modulen om kvalitetsarbete (lärplattformen Canvas)

Det bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete vad gäller QPS. Det finns behov både vad gäller användarvänlighet och möjlighet för lärare och studenter att ta del av analyser av examinationsresultat. Vi hoppas det ska komma ytterligare några förbättringar i detta avseende i januari.

Mot de nya examensmålen – sexårig läkarutbildning

Mycket utvecklingsarbete är fokuserat på den nya läkarutbildningen som under HT22 nått T3. En arbetsgrupp rörande hälsofrämjande perspektiv (prevention, patientsäkerhet, jämlik vård, våld i nära relationer, global hälsa och hållbar utveckling) har tagit fram värdefulla förslag på hur dessa kan integreras i våra kurser och därmed säkerställa att examensmålen nås. Implementering av förslagen pågår.

Vi har också fått idéer från en nationell samarbetsgrupp rörande examensmålet om digitala verktyg som vi tar med i det fortsatta arbetet. Programnämnden har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på kursplaner, lärandemoment och examinationer för T11/T12. Fokus kommer att ligga på nära vård men det är mycket annat som ska få plats inom de terminerna och gruppen kommer att engagera lärare med insikt i de ämnesområdena.

Internationalisering

Vi hoppas på en nystart för internationaliseringsarbetet efter Covid och med vår nya internationella kommitté. Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag på utbytesmöjligheter inom den nya sexåriga utbildningen och vi hoppas att det ska kunna fastställas under vårterminen. Det är glädjande att våra internationella kurser i obstetrik/gynekologi samt kirurgi har kommit igång (obgyn) respektive ska komma igång igen under 2023 (kirurgi).

KUL (kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES)

Lunds universitet har ansvar för en kompletteringsutbildning för läkare med examen utanför EU/EES. Vi tar in fem studenter per termin. Vi har ett nytt upplägg där dessa studenter deltar på många av momenten på T6, T9  och T11 och även deltar i examinationerna på de kurserna. Så det är ett nytt inslag på de terminerna. Den första kullen går sin sista termin våren 2023 och deltar då på Klinisk medicin 5 och Individ och samhälle. Det är angeläget att vi hjälps åt så att dessa studenter får bästa förutsättningar att kunna arbeta som läkare i Sverige. Vi är mycket tacksamma för de ansträngningar ni gör på T6, T9 och T11 för att säkerställa detta och stort tack till Anders Gottsäter som är övergripande ansvarig för utbildningen.

Slutligen

Per Ekström, Sebastian Albinsson och Åsa Westrin lämnar sina uppdrag inom ledningsorganisationen efter HT22. Ett stort tack till er för mycket värdefulla bidrag till utvecklingen av programmet!

Vi välkomnar Cecilia Holm och Udo Häcker som kursansvarig respektive examinator för Homeostas (T3) och Ligita Jokubkiene som kursansvarig för Klinisk medicin 4 (T9).

Vi välkomnar också Jenny Öhman som utsetts till kursansvarig för Interprofessionell samverkan (KUA) på T10 som nu kommer att starta i sin slutgiltiga tvåveckorsform.

Vi vill avsluta med att än en gång tacka alla för ett mycket gott samarbete 2022 och med att önska er mycket fina helger. Vi ser fram emot 2023!

Christer Larsson, Ordf Programnämnden för läkarutbildning

Sara Regnér, Programdirektör

Anna Hultgårdh, Stf programdirektör och grundnivåansvarig

Björn Rosengren, Ordf läkarprogrammets examinationskommitté

Erik Sturegård, Ordf läkarprogrammets studiesociala kommitté

Bobby Tingstedt, Ordf läkarprogrammets internationella kommitté

Kära vänner,

Nu är vårterminen 2022 slut. Den inleddes med pandemi och omfattande restriktioner och när den nu avslutas känns den tiden faktiskt lite avlägsen. Ibland är det skönt att tiden går. Nu kan vi fokusera på ”normalt” utvecklingsarbete. Men först hoppas vi att ni alla får en mycket skön och avkopplande sommar!

Ett axplock ur den senaste tidens utvecklingsarbete:

QPS/Canvas

Under vårterminen har ett omfattande arbete genomförts i syfte att lämna lärplattformen Moodle och gå över till Canvas som lärplattform med QPS som system för hantering av all examination. Detta kommer att vara fullt genomfört till höstterminen. Många lärare och administratörer har gjort ett omfattande arbete och vi har tagit stora steg framåt men det är inte färdigt. Det pågår fortfarande mycket utveckling av QPS, bland annat tillsammans med företaget. Ett stort steg är att studenten nu får en överblick av sin kursportfölj. Framöver hoppas vi att såväl studenter som lärare ska få information från QPS som kan hjälpa oss med utveckling av lärandemoment och examination. Under året har även de flesta läkarprogram i landet bestämt sig för att använda Orzone (det vi kallar QPS). Det öppnar för värdefulla samarbetsmöjligheter.

Hälsofrämjande perspektiv

För att möta de nya examensmålen som introduceras i den sexåriga läkarutbildningen har vi haft en arbetsgrupp som under samlingsbegreppet Hälsofrämjande perspektiv sett över områdena prevention, patientsäkerhet, våld i nära relationer, jämlik vård, hållbar utveckling och globalt/internationellt perspektiv. Vid senaste programnämnden presenterade gruppen förslag på hur dessa områden kan integreras i nuvarande kurser. Det är viktiga förslag som vi nu behöver analysera och sedan implementera. På flera terminer har detta arbete redan inletts och vi ser fram emot det framtida arbetet.

Klinisk handledning

Pia Strand och MedCUL har tillsammans med SUS utvecklat utbildning och resurssida för klinisk handledning av läkarstudenter (se kliniskhandledning.se). Nu har detta uppmärksammats av Nationella vårdkompetensrådet. Pia och MedCUL har av dem fått ett uppdrag att samarbeta med regionerna i Sverige för att utveckla en nationell resurs för handledning av AT-läkare. Det är förstås ur alla aspekter mycket positivt även för läkarprogrammet. Vi ser fram emot en sammanhållen kompetenstrappa vad gäller handledning av läkare/läkarstudenter under utbildning. Uppmuntra gärna kollegor på kliniken att gå kursen (se här) och/eller ta del av resurssidan. Stort grattis till Pia och övriga som arbetat med handledarutbildningen!

Internationella kommittén

Jesper Petersson lämnar uppdraget som ordförande för Internationella kommittén i sommar. Jesper har under många år lett kommittén och varit en starkt bidragande faktor till att vi har så pass hög grad av internationalisering och utbyte. Ett stort tack från oss andra i ledningen för detta arbete! Bobby Tingstedt blir nu ordförande för Internationella kommittén. Mycket välkommen! Vi ser fram emot nya möjligheter nu när pandemin förhoppningsvis är över.

Ett mycket stort tack till er alla för mycket gott samarbete under den gångna terminen!

Med förhoppningen att ni får en mycket fin sommar

Christer Larsson, Ordf Programnämnden för läkarutbildning

Sara Regnér, Programdirektör

Anna Hultgårdh, Stf programdirektör och grundnivåansvarig

Björn Rosengren, Ordf läkarprogrammets examinationskommitté

Erik Sturegård, Ordf läkarprogrammets studiesociala kommitté

Jesper Petersson, Ordf läkarprogrammets internationella kommitté

Kontakt

Christer Larsson
Programnämndordförande
+46 46 222 64 33
christer [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se (christer[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Redaktionen

 

Christer Larsson
Christer Larsson Programnämnd-ordförande
Sara Regnér, programdirektör läkarprogrammet
Sara Regnér Programdirektör
Porträtt Anders Rasmussen. Foto.
Anders Rasmussen Grundnivåansvarig och stf. programdirektör
Björn Rosengren, ordförande Examinationskommittén
Björn Rosengren Ordförande examinationskommittén
Bobby Tingstedt, ordförande Internationella kommittén
Bobby Tingstedt Ordförande internationella kommittén
Eva Norström
Eva Norström Ordförande studiesociala kommittén