Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vill du veta mer om våra arbetsgrupper för hållbar utveckling?

Här kan du hitta mer information om de fem arbetsgrupperna för hållbar utveckling vid fakulteten, gruppledarna, medlemmarna, och aktuella aktiviteter.

Gå direkt till arbetsgrupp 1: Sammanflätad och konkurrenskraftig utbildning och forskning för hållbarhet

Gå direkt till arbetsgrupp 2: Aktiv samverkan för att lösa hållbarhetsrelaterade samhällsutmaningar

Gå direkt till arbetsgrupp 3: Hållbara nationella och internationella perspektiv och relationer

Gå direkt till arbetsgrupp 4: Medarbetarskap, ledarskap och chefsskap för hållbarhet 

Gå direkt till arbetsgrupp 5: Ändamålsenliga resurser och verktyg för hållbarhet 

Arbetsgrupp 1: Sammanflätad och konkurrenskraftig utbildning och forskning för hållbarhet

Arbetsgruppsledare: Magnus Sandberg, lektor
Medlemmar: Fredrik Bengtsson, Malin Inghammar, Christoffer Mattisson, Lisa Påhlman, Martin Stafström

Gruppen är öppen för nya medlemmar som är intresserade och vill bidra!

Kontakt
magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se

Vision och mål


Gruppen vill göra det lättare för lärare och foskare att fördjupa sina kunskaper om och stärka sina färdigheter för hållbar utveckling. Gruppen vill också bidra till en större villighet i ledarskapet att låta lärare och forskare utveckla denna kunskap och dessa färdigheter. Existerande resurser för detta syfte bör synliggöras mer. Gruppen strävar efter att bli en starkare röst för hållbar utveckling. 

Fokus


För närvarande fokuserar gruppen på kompetensutveckling för lärare, för att möjliggöra integration av utbildning för hållbar utveckling i fakultetens utbildningsprogram och kurser. Gruppen vill sprida information om existerande utbildningsresurser online. 

Gruppen har också inlett samarbete med Nordic Centre for Sustainable Healthcare, NCSH. Samarbetsformerna kommer att ta form framöver. Inledningsvis planeras lansering av ett forskarnätverk med fokus på framtidens hållbara hälso- och sjukvårdsmiljöer. Samarbetet, där bl.a. forskare från Medicinska fakulteten och LTH ingår, har inletts med ett forskarseminarium den 12 oktober, i anslutning till NCSH:s nordiska konferens den 11 oktober.


Arbetsgrupp 2: Aktiv samverkan för att lösa hållbarhetsrelaterade samhällsutmaningar 

Arbetsgruppsledare: Kajsa M Paulsson, docent, forskargruppsledare

Medlemmar: Emma-Lisa Hansson, Anders Sjöström

Gruppen är öppen för alla vid Lunds universitet, som är uthålliga och har tid och energi att investera i hållbarhetsarbete vid fakulteten!

Kontakt
kajsa_m [dot] paulssson [at] med [dot] lu [dot] se

Vision och mål

Gruppen tangerar flera hållbarhetsmål, bl.a. SDG 3: God hälsa och välbefinnande, SDG 4: God utbildning för alla, och SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Visionen är att omrikta fokus från ökad lönsamhet och ekonomisk tillväxt till att stärka hållbarhet i Öresundsregionen. Ambitionerna bör vara att komplettera, integrera och stödja varandra inom regionen och mellan regioner, istället för att nå högsta status och konkurrens. Vi måste förstå att kompetens är spridd, och att aktiv samverkan möjliggör utveckling av nya innovationer och nya lösningar till hållbarhetsutmaningar. 

Fokus

Gruppen utvecklar för närvarande en gränsöverskridande molnlösning för big data från storskaliga forskningsanläggninar i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Genom att göra det addresserar gruppen flera hållbarhetsutmaningar i att överföra stora data över gränser, så som juridiska hinder. Lösningen kommer också att bidra till att förbättra miljömässig hållbarhet och kostnadseffektivitet. 

Arbetsgruppens aktiviteter finansieras av det gränsöverskridande Interreg-projektet HALRIC, ett konsortium med 21 partnerorganisationer i Öresund-Kattegatt-Skagerrak-regionen - med representanter från forskningsinfrastrukturanläggningar, sjukhus, innovation, life science-industrin, och universitet.

 
Arbetsgrupp 3: Hållbara nationella och internationella perspektiv och relationer

Arbetsgruppsledare: Fredrik Bengtsson, lektor
Medlemmar: Susanne Brokop, David Gisselsson Nord, Maria Sjöström and expert: Anette Agardh

Gruppen är öppen för nya medlemmar. Doktorander och andra studenter är särskilt välkomna! 

Kontakt
fredrik [dot] bengtsson [at] med [dot] lu [dot] se 

Mål och vision

Arbetsgruppen fokuserar närvarande på följande mål i fakultetens handlingsplan för hållbar utveckling: 

 • Integrera lokala och globala hälsoaspekter i utbildning och forskning
 • Skapa goda förutsättningar för internationalisering för studenter och medarbetare
 • Öka fakultetens internationella attraktivitet ooch professionalisera mottagande av internationella studenter och medarbetare
 • Utveckla och skapa tydligare mål för partnerskap med andra nationella och internationella universitet och viktiga aktörer i offentlig och privat sektor
 • Öka medvetenheten, värdera och stimulera medarbetares och studenters engagemang i nationella och internationella organisationer, konsortierr och nätverk
 • Förbättra social hållbarhet genom att öka möjligheter till utbyte med studenter och medarbetare från låginkomstländer 

Fokus

Gruppen har ett aktivt samarbete med U21 Health Sciences' SDG-grupp. Gruppen har utvecklat två moduler för den digitala kursen "Ready Set Go", en om hållbar utveckling, och en om världsmedborgarskap. Kursen är en förberedande kurs för studenter vid fakulteten som ska resa utomlands. Omarbetade versioner av dessa utbildningsfilmer är tillgängliga för medarbetare vid universitet och alla intresserade, via fakultetens Youtube-kanal. 

För närvarande utforskar arbetsgruppen hur fakulteten kan utveckla samarbeten med frivilligorganisationer (NGO:s, non-governmental organizations), hur sådana samarbeten bör regleras med hänsyn till hållbar utveckling, och vilka aspekter av sådana samarbeten som bör addresseras i utveckling av en strategi. Därtill är gruppen representerad i en fakultetsövergripande arbetsgrupp för att utveckla hållbar internationalisering och mobilitet. Gruppen är involverad i revision av universitetets hållbarhetsplan. 
 

Arbetsgrupp 4: Medarbetarskap, ledarskap och chefsskap för hållbarhet

Arbetsgruppsledare: Saema Ansar, docent och forskargruppsledare
Medlemmar: Joakim Esbjörnsson, Martin Garwicz, Anna Kristensson Ekwall, Pia Sundgren, Darcy Wagner

Gruppens medlemmar har rekryterats för att skapa en bredd av expertis och erfarenhet, liksom bredd av karriärålder, för att säkra olika perspektiv på de aktuella frågorna.

Kontakt
saema [dot] ansar [at] med [dot] lu [dot] se

Mål och vision

Arbetsgruppen har identiferat fyra arbetsområden: (1) organisation, (2) ledarskap, (3) rekrytering och karriärutveckling, och (4) individuellt ansvar. FN:s hållbarhetsmål som addresseras är: 

 • SDG 4 – God utbildning för alla
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad jämlikhet 
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fokus

Gruppen har satt en prioriteringsordning för sina arbetsområden, och har börjat med att fokusera på målen i Medicinska fakultetens handlingsplan för hållbar utveckling angående en väldefinierad, transparent, rättvis, effektiv, och strategisk rekryteringsprocess. Gruppen har utvecklat en modell för en rekryteringsprocess i flera steg: rekryteringsplan, slutlista, intervjuer, urval, och onboarding. Gruppen har också identifierat ett behov av offboarding-rutiner. Syftena som fastställts är:

 • Stärka transparensen i strategier och praktik i rekryteringar av  seniora akademiska tjänster (lektorat och professurer)
 • Säkra en rättvis process
 • Föreslå implementering av en strategisk motivering för positionerna
 • Föreslå ett sätt att undvika förseningar i rekryteringsprocesserna

Gruppen har genomfört en inventering av aktuella hållbarhetsutmaningar i ämnesområdet, identifierat relevanta stakeholders, och haft diskussioner med dem. Gruppen har också organiserat en workshop med inbjudna talare från andra universitet med lång erfarenhet av rekryteringsprocesser av hög kvalitet. Lärarförslagsnämnden vid Medicinska fakulteten har inbjudits till en workshop och många medlemmar deltog. Arbetsgruppen slutför för närvarande en rapport med förslag för att utveckla rekryteringsprocessen för seniora akademiska positioner ytterligare - delvis baserat på diskussioner som ägde rum på workshopen.
 

Arbetsgrupp 5: Ändamålsenliga resurser och verktyg för hållbarhet 

Arbetsgruppsledare: Claire McKay, forskningskoordinator
Medlemmar: Linus Jeppsson, Pia Kinhult, Anna Oudin, Erika Norén, Iran Augusto Neves da Silva

Nya medlemmar välkomnas till gruppen, både intresserade medarbetare vid fakulteten, studenter, och de som har kontakter med näringslivet. 

Kontakt
claire [dot] mckay [at] med [dot] lu [dot] se 

Mål och vision

Arbetsgruppen har fokuserat på SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion, och SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna, i Agenda 2030. 

Gruppen hoppas kunna bidra till mer effektiva system för hållbar upphandling, återbruk och hållbar logistik/transport, samt till att minska fakultetens koldioxidavtryck, genom att förbättra hållbarhet i vetenskaplig forskning vid laboratoriemiljöer. 

Fokus

För närvarande samarbetar gruppen aktivt med universitetets miljöledning för att anpassa fakulteten till implementeringplaner för ett grönt labkoncept ("Green Labs") på hela universitetet. 

Arbetsgruppen hoppas också att fortsätta sina diskussioner och samarbete med fakultetens serviceorganisation för detta ändamål.