Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering av forskningsutbildningen

Finansieringsmöjligheter

Större delen av Medicinska fakultetens doktorander studerar på deltid med en anställning inom framförallt sjukvården. Utbildningen bedrivs då delvis inom ramen för den kliniska anställningen. De doktorander som bedriver studier på heltid finansieras antingen genom en doktorandanställning vid Medicinska fakulteten eller genom ett externt stipendium från deras hemland. 

Vid heltidsstudier används primärt en doktorandanställning som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå, men det är även tillåtet att använda externt stipendium - d.v.s. stipendium som inrättas av annan aktör än Lunds universitet.

När forskarstuderande med doktorandtjänst avklarat 50% (120 hp), samt även 75% (180 hp) av sin forskarutbildning har vederbörande rätt till etapplyft (löneförhöjning) enligt lokalt avtal. Huvudhandledaren och doktoranden fyller i samråd i blankett för etapplyftet (pdf 58 kB, ny flik). Ifylld och undertecknad blankett skickas till personalsamordnaren vid doktorandens institution. En kopia av protokollet från halvtidskontrollen bifogas vid 120 hp-lyftet, etapplyft kan endast göras 6 månader retroaktivt.

Den som avser att kombinera studierna med yrkesverksamhet, exempelvis klinisk tjänst, kan antas till utbildning på forskarnivå på deltid när som helst under året. Arbetsgivaren/verksamhetschef intygar att tillräckligt med tid bedöms kunna avsättas för utbildningen. En viktig försörjningsmöjlighet är klinisk forskningstid, som är en ALF/LUA-resurs och söks av handledaren. Möjligheterna att inom arbetstidens ram ägna sig åt forskningsarbete varierar mycket mellan klinik och tjänst.

Högskoleförordningen föreskriver att om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Hur denna process hanteras regleras i föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.

Heltidsdoktorander

Forskarutbildningsnämnden finansierar doktorander med doktorandanställning med 3 månaders lön motsvarande första lönenivån i doktorandstegen. 

 • Dessa doktorandmånader, som motsvarar kurstiden under doktorandutbildningen, överförs direkt till handledare för doktorander med doktorandanställning
 •  Ersättningen betalas ut året efter att doktoranden har genomgått halvtidskontroll med brytdatum den 1 oktober.
 • Genomför doktoranden sin halvtidskontroll efter detta datum ersätts handledaren nästkommande år, dvs två kalenderår efter halvtidskontroll. 

Krav för att ersättningen ska betalas

 1. Doktoranden ska ha en upprättad individuell studieplan inom tre månader efter antagning/startdatum och i annat fall dras 50% bort från fakultetsfinansieringen till handledaren. 
   
 2. Det ska ha skett en uppföljning av den individuella studieplanen inom tre månader efter genomgången halvtidskontroll och i annat fall dras 50% bort från fakultetsfinansieringen till handledaren. 
   
 3. Det ska inte ha gått mer än 30 månader mellan antagning och halvtidskontroll (så tillvida det inte finns giltiga skäl som t.ex sjukdom eller föräldraledighet). 

Detta gäller för doktorander antagna efter 1 juli 2021.

Deltidsdoktorander

Handledare till deltidsdoktorander med anställning inom t.ex. sjukvården kommer fr o m den 1 januari 2023 att tilldelas finansiering automatiskt efter att doktoranden genomfört halvtidskontroll. Ersättning från Forskarutbildningsnämnden kommer vara 75 tkr som kommer att kompletteras med 75 tkr i form av ALF-medel för handledare som har en klinisk affiliering. Det kommer därmed inte längre att vara något ansökningsförfarande för doktorandmånader. Istället kommer huvudhandledaren för deltidsdoktorander som har genomfört halvtidskontroll mellan 1 oktober 2021 – 30 september 2022 erhålla medel i mars 2023 (med samma tidsplanering varje år). 

Krav för ersättning

Kraven är densamma som för heltidsdoktorander, bortsett från punkt tre – för deltidsdoktorander så får det inte ha gått upp till 54 månader mellan antagning och halvtidskontroll.

Det finns ytterligare några undantag då huvudhandledaren för deltidsdoktorander inte ersätts och det är ifall doktoranden

 • erhållit ST-ALF,
 • är antagen som industridoktorand,
 • finansieras med stipendium.

Varje år avsätts en resebudget av fakultetens forskarutbildningsnämnd för forskarstuderande vid Medicinska fakulteten. Medlen avser endast direkta resekostnader, inte uppehälle eller traktamente. Resebidragen ledigförklaras tre gånger per år i början av januari, maj och september.

Resebidrag kan enbart utdelas vid de ordinarie ansökningstillfällena.

Bidrag delas ut till resor i samband med utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte inom eller utom landet. Behöriga sökande är doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Resebidrag beviljas i första hand för: 

 • deltagande i forskarutbildningskurs på annan ort
 • besök vid annat laboratorium för att studera ny metodik eller att bearbeta resultat
 • deltagande i kurs/studieverksamhet som direkt ingår i doktorandens forskarutbildning
 • i andra hand beviljas bidrag för välmotiverade kongressresor

Bidrag beviljas ej för :

 • Resa till kurs motsvarande det obligatoriska kurspaketet och ej heller för
 • direkt yrkesrelaterade resor (t ex resa till Läkarstämman).
 • Bidrag kan ej heller tilldelas för pendlingsresor eller kurser/konferenser vid Lunds universitet.

Bidraget avser att helt eller delvis täcka kostnaderna. Totalt tilldelas en doktorand 15 000 kr under hela forskarutbildningen. Bidrag baseras på lägsta möjliga färdpris. Det förutsätts att övriga utgifter kan bestridas via institutionsanslag eller andra anslag inom forskningsprojektets ram.

Reseberättelse från tidigare tilldelade rekvirerade bidrag måste vara inlämnad för att nytt bidrag ska beviljas. Resan/digitala eventet får inte redan ha ägt rum när du söker, utan bidraget gäller planerade händelser.

Hur du ansöker

Ansökan sker via webbformulär på följande länk, ansökningsformulär. Din handledare kommer att få ett mail då du ansökt, detta mail ska bekräftas till Anette [dot] Saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette[dot]Saltin[at]med[dot]lu[dot]se), be din handledare göra det senast den 22 maj 2024.

För att tilldelas bidrag krävs att det finns en upprättad individuell studieplan som är godkänd av doktoranden, handledaren och FU-prefekt för forskarutbildningen/ordförande i FUN. Om man varit antagen till forskarutbildningen mer än 1 år krävs även att den individuella studieplanen har följts upp.

Nästa ansökningstillfälle blir i september 2024 för resor t o m 15 maj 2025.