Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationsanmälan

Anmälan om disputation ska göras enligt en särskild mall. Anmälan ska granskas och skrivas under av FU-prefekt med ansvar för forskarutbildning och ska undertecknad vara forskarutbildningskansliet tillhanda senast 3 månader före disputationsdagen.

Mall för anmälan

Pga den stora ämnesspännvidd vid fakulteten kan detta ej göras som ifyllnadsbar blankett. Därför denna mall med rubriker och information vi vill ska ingå. Mall för anmälan finns i dokumentet:

Råd och anvisningar inför disputation (pdf 258 kB, ny flik)

Anmälan ska innehålla:

Fakultetsopponenten ska vara docent, professor eller motsvarande och komma från annat lärosäte än Lunds universitet.

Ordförande bör ha egen sakkunskap inom det område avhandlingen gäller. Ordförande ska vara en senior person som känner sig trygg i rollen som ordförande och kan hålla hög akademisk nivå på disputationen. Inga krav finns dock på att ordförande ska vara lektor/professor/docent. Någon i betygsnämnden kan utses till ordförande. Huvudhandledare eller biträdande handledare får ej vara ordförande.

Tre ordinarie ledamöter föreslås, varav åtminstone en ska vara extern d.v.s. ej från Lunds universitet. Två suppleanter ska också föreslås. Om möjligt ska någon av betygsnämndens ordinarie ledamöter ha varit granskare vid halvtidskontrollen. Samtliga ledamöter ska vara docenter eller professorer, samt ha vidtalats och accepterat uppdraget vid anmälan till disputation (detta görs av handledaren/institutionen innan anmälan skickas till FU-prefekt). Betygsnämnden kan även bestå av fem ordinarie ledamöter. 

Om betygsnämndsledamöter får förhinder med kort varsel, träder suppleanter in. Om fakultetsopponent får förhinder med kort varsel, får betygsnämndsledamöterna gemensamt ta över denna roll. Närvaro via digital länk accepteras enligt rektorsbeslut Lunds universitets föreskrifter om digitala inslag vid disputationer i utbildning på forskarnivå (pdf 54 Kb, ny flik) 

Förteckningen ska innehålla uppgift om medförfattare, om var de är publicerade eller accepterade, om de är insända till någon tidskrift eller fortfarande i manuskript. Samtliga delarbeten som ska ingå i avhandlingen ska bifogas och förhandsgranskas av betygsnämnden. Samtliga delarbeten som skall ingå i avhandlingen skall skickas till anette [dot] saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette[dot]Saltin[at]med[dot]lu[dot]se) som PDF-filer.

Utlåtande angående avhandlingens huvudsakliga innehåll och nyhetsvärde. Vid sammanläggningsavhandling ska delarbetenas inbördes sammanhang redovisas och doktorandens egen insats i de olika delarbetena preciseras. Det väsentligaste är dock att precisera doktorandens insats i de olika delarbetena vad avser planering, uppföljning, praktiskt arbete, manusförfattande och egna initiativ. Det ska framgå om arbetena har använts eller kommer att användas i annan avhandling än denna aktuella. Det ska även framgå om någon av handledarna är editor i någon av de tidskrifter där doktoranden publicerat. Handledarutlåtandet ska undertecknas av samtliga handledare.

  • Preliminär avhandlingstitel och datum/ klockslag för disputation.
  • Förteckning över genomförda och godkända forskarutbildningskurser.
  • Jävsintyg undertecknat av samtliga handledare och doktorand, som intygar att eventuella bindningar eller jävsförhållande till de föreslagna granskarna ej föreligger. 

  • Anmälan om disputation granskas av FU-prefekt vid institutionen, som sedan skickar den till fakultetskansliet senast tre månader innan disputation.
  • Fakultetskansliet kontrollerar att den föreslagna betygsnämnden och fakultetsopponent inte är jäviga, att erforderligt antal poäng i forskarutbildningen är uppfyllda, samt att anmälan i övrigt följer de regler som fastställts.
  • Vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå utser fakultetsopponent, ordförande vid disputationen samt ledamöter och suppleanter i betygsnämnden.
  • Betygsnämnden förhandsgranskar och tillstyrker disputation eller i förekommande fall motiverar avstyrkan.

Förhandsgranskning 

Vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå utser betygsnämnd och fakultetskansliet ansvarar sedan för att sända ramberättelse, delarbeten och disputationsanmälan till betygsnämndsledamöterna. Förhandsgranskningen omfattar en bedömning huruvida en doktorsavhandling håller sådan kvalitet att den är möjlig att läggas fram vid en disputation. En godkänd förhandsgranskning innebär inte ett positivt förhandsbesked och är inte en garanti för godkänd disputation. En granskare ska ge besked huruvida doktorsavhandlingen är granskningsbar eller avråda från disputation. Vid eventuella tveksamheter ska granskarna samråda. Avrådan från disputation ska motiveras.

Vart skickas beslutet?

Fakultetskansliet skickar beslutet om utsedd fakultetsopponent och betygsnämndsledamöter till doktorand, berörd institution, handledare, betygsnämndsledamöter, disputationsordförande och fakultetsopponent. Till opponenten översändes inlämnade delarbeten och ett opponentintyg på vilket opponenten skall meddela fakultetskansliet om han/hon åtar sig uppdraget. Till betygsnämndens ordinarie ledamöter översänds ingående delarbeten, samt information om förhandsgranskningen. Betygsnämndens suppleanter får ingående delarbeten.

Kontakt FU-prefekter

 

Inst för experimentell medicinsk vetenskap

Olga Göransson
+46 46 222 95 52
Olga [dot] Goransson [at] med [dot] lu [dot] se (olga[dot]goransson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Inst för hälsovetenskaper

Eva Ekvall Hansson
+46462221986
eva.ekvall_hansson@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Stefan Hansson
+46 46 222 30 11
Stefan [dot] Hansson [at] med [dot] lu [dot] se (stefan[dot]hansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Anette Agardh
+46 40 39 13 38
Anette [dot] Agardh [at] med [dot] lu [dot] se (anette[dot]agardh[at]med[dot]lu[dot]se)

Inst för laboratoriemedicin

Marcus Järås
+46 723 87 36 03
Marcus [dot] Jaras [at] med [dot] lu [dot] se (marcus[dot]jaras[at]med[dot]lu[dot]se)

Inst för translationell medicin

Christopher Rääf
+4640331145
christopher.raaf@med.lu.se