Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Etiska krav och prövningar

Inom Medicinska fakulteten bedrivs forskning inom vitt skilda områden; grundforskning, klinisk forskning och forskning inom det hälsovetenskapliga området. Fakultetens forskare och forskarstuderande ställs ständigt inför frågeställningar och situationer som kräver etiska överväganden, såväl i förhållande till försökspersoner och allmänhet som avseende samarbete med andra forskare.

Ansvar

Alla forskare har ett personligt ansvar för att forskningen bedrivs i enlighet med god forskningssed och vedertagna forskningsetiska principer.

Chef för forskar-/utbildningsgrupp ansvarar för att se till att all personal med forsknings- och forskningsrelaterade arbetsuppgifter får information om de regler som gäller för god forskningssed och att kontinuerligt följa upp att beslut och riktlinjer tillämpas.

Prefekt/motsvarande ansvarar för att forskargruppschef/chef för utbildningsgrupp och huvudhandledare för forskarstuderande kontinuerligt får informtion och engageras i diskussioner om aktuella beslut och riktlinjer som rör forskningsetiska frågor.

Prefekt/motsvarande ansvarar också för att förebygga att forskningsetiska utmaningar i verksamheten utvecklas till situationer som kan leda till forskningsfusk och oredlighet genom aktiva åtgärder. Om en sådan situation trots allt uppkommer har prefekt/motsvarande ansvar för att informera dekanus om det aktuella ärendet.

Dekanus fattar beslut om handläggning och åtgärder i de fall det uppkommer situationer som rör forskningsfusk och oredlighet i forskning.

 

Medicinska fakultetens forskningsetiska råd

Medicinsk forskning är en förutsättning för en välfungerande och evidensbaserad hälso- och sjukvård. För att detta ska kunna uppnås och för att forskningen ska kunna åtnjuta samhällets förtroende är det viktigt att fakultetens forskning lever upp till en hög etisk standard. Som ett led i att säkerställa detta har Medicinska fakulteten inrättat ett forskningsetiskt råd.

Info om ordförande och ledamöter i etikrådet

Medicinsk forskning är en förutsättning för en välfungerande och evidensbaserad hälso- och sjukvård. För att detta ska kunna uppnås och för att forskningen ska kunna åtnjuta samhällets förtroende är det viktigt att fakultetens forskning lever upp till en hög etisk standard.

Som ett led i att säkerställa detta har Medicinska fakulteten inrättat ett forskningsetiskt råd. I rådets uppgifter ingår det att:

 • Stödja fakultetsledningen i forskningsetiska frågor av principiell karaktär
 • Stimulera till etisk diskussion och till att vid fakulteten medvetandegöra angelägna frågor
 • Ge allmän rådgivning eller vägledning till medarbetare gällande etiska aspekter på deras forskning
 • Det står även rådet fritt att yttra sig i forskningsetiska frågor av allmän karaktär
 • I övrigt har rådet att själv finna formen för sitt uppdrag

 

Ämnen som hanteras av rådet:

 • Kliniska studier
 • Prekliniska prövningar: Protokoll och kommittén för djurförsök
 • Experimentella försök i laboratoriet
 • Datahantering
 • Informationssäkerhet
 • Författarskap och publicering
 • Vetenskapligt fel
 • Samarbete med industrin 
 • Dual use
 • International samarbete
 • Intressekonflikter 
 • Handledning

Ämnen som inte hanteras av etikrådet:

 • Registrering och hantering av etiska brott
 • Laglig assistans
 • Hjälp med konflikthantering
 • Skrivhjälp

Viktiga länkar

Etikprövning

I Sverige är det lag på att viss forskning måste genomgå etikprövning innan den får påbörjas. Prövningen sker av Etikprövningsmyndigheten i Uppsala.

Etikprövningsmyndighetens webbplats

Den etiska prövningen av användning av försöksdjur vid Lunds universitet sker i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd.

Djurförsöksetiska nämnder (Jordbruksverkets webbplats)

Information och hjälp på Lunds universitet rörande etikprövning.

Etikprövning (länk till LU:s medarbetarwebb)


Frågor som rör etiska brott:

Avvikelser från god forskningssed (länk till LU:s medarbetarwebb)


Frågor om forsknings- och djurförsöksetik generellt

Forskningsetik och djurförsöksetik (länk till LU:s medarbetarwebb)


Frågor som rör Region Skåne:

Etiska rådet, Region Skåne, för principiella frågor, ej enskilda forskningsprojekt eller patientärenden (webbplatsen Vårdgivare Skåne)

För enskilda ärenden finns utsedda personer inom respektive verksamhet


Frågor som rör specifikt SUS:

Vid SUS, Skånes universitetssjukhus, finns ett etikråd. Det verkar rådgivande och faciliterande i etiska frågeställningar i verksamheterna vid SUS. Rådet leds av chefläkare Sven Karlsson.

Funktionsbrevlåda: 
etikradsus [at] skane [dot] se (etikradsus[at]skane[dot]se)