Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Perspektiv på lärande

Perspektiv på lärande är en grundläggande kurs i högskolepedagogik. 

Översikt 10 veckors högskolepedagogisk utbildning med fokus på perspektiv på lärande

Vem är kursen tänkt för?

  • För dig som undervisar eller ska undervisa studenter vid Medicinska fakulteten
  • För dig som ska söka docentur eller lärartjänst vid Medicinska fakulteten

Förkunskapskrav

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för att, baserat på aktuellt kunskapsläge, planera och genomföra undervisningsmoment som skapar förutsättningar för lärande. Kursen syftar också till att ge deltagarna stöd och inspiration i lärarrollen och utvecklingen av densamma.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar 80 timmars arbete. För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt godkända kursuppgifter. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna

  • utifrån teoretisk grund argumentera och förklara val av läraktiviteter i harmoni med lärandemålen och kunskap om studenters lärande
  • planera en läraktivitet som förbättrar studenternas lärande, baserat på aktivitetens lärandemål, forskning om lärande och med hänsyn tagen till den utbildningskontext momentet finns i
  • reflektera över sin egen roll och utveckling som lärare i relation till aktuellt kunskapsläge
  • med stöd i pedagogisk litteratur, analysera och resonera kring pedagogiska frågeställningar relaterade till den egna undervisningssituationen
  • analysera och diskutera handledarrollen utifrån ramverk och teori inom handledningsområdet
  • med stöd av forskningsbaserade argument diskutera aspekter av kommunikation och återkoppling för studenternas lärande

Lärande och undervisning, kommunikation och återkoppling, den egna lärarrollen, handledning av individer och små respektive stora grupper, lärandemål och taxonomier, jämställdhet och likabehandling. Kursen baseras på högskolepedagogisk litteratur och forskning och tar sin utgångspunkt i studenters lärande i den kontexten. Kursen omfattar och berör olika modeller för synen på lärande samt hur detta påverkar undervisning, utvärdering, kommunikation i undervisningen och återkoppling. Kursen utgör en introduktion till högskolepedagogisk forskning och utvecklingsarbete.

Inom ramen för kursen används olika undervisningsformer, i syfte att generera egna upplevelser som underlag för reflektion och diskussion. En central utgångspunkt i kursupplägget är att deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter, såväl av lärande, som av att undervisa och undervisas, kontinuerligt lyfts fram och diskuteras i relation till litteraturen. Individuella skriftliga inlämningsuppgifter görs och bedöms i relation till kursmålen. Ett större projekt utförs individuellt eller i par.

Kursdatum vårterminen 2024

Kursomgång 1

15 January - 8 February.
This course will be taught in English. For more information and application, see Perspectives on Learning.

Kursomgång 2

DatumTid
2 april9:00-16:00
4 april9:00-12:00
9 april9:00-12:00
11 april9:00-12:00
12 april9:00-12:00
15 april13:00-16:00
18 april13:00-16:00
19 april9:00-12:00
25 april10:15-12:00

Kursen ges på svenska på campus. Alla kursträffar är obligatoriska. Kursen pågår under fyra veckor och kursdeltagarna förväntas lägga ner cirka 20 timmars arbete per vecka, inkluderat de schemalagda träffarna. I kursen ingår ett individuellt projekt som ska lämnas in senast 2 maj och en metareflektion som ska lämnas in senast 3 maj. Innan den sista kursträffen ska deltagarna ha presenterat sitt projekt för kollegor på avdelning/institution eller liknande.

Kursen är full. Kontakta Kajsa Lamm (kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se) för plats på reservlistan.

Kursdatum höstterminen 2024

Kursomgång 1

DatumTid
9 september9:00-16:00
12 september9:00-12:00
16 september9:00-12:00
19 september9:00-12:00
20 september9:00-12:00
23 september9:00-12:00
26 september9:00-12:00
30 september9:00-12:00
3 oktober9:00-12:00

Kursen ges på svenska på campus. Alla kursträffar är obligatoriska. Kursen pågår under fyra veckor och kursdeltagarna förväntas lägga ner cirka 20 timmars arbete per vecka, inkluderat de schemalagda träffarna. I kursen ingår ett individuellt projekt som ska lämnas in senast 7 oktober. 

Ansök här till kursen - länk till ansökningsformulär.

Prioriteringen av de sökande sker med hjälp av de sökandes motiveringar och vid behov i samråd med utbildningsansvariga, lärarförslagsnämnden och docenturkommittén. Bland dem som söker kurser för att bli behöriga för docentur sker prioriteringen huvudsakligen efter disputationsdatum.

Kursomgång 2

DatumTid
4 november9:00-16:00
6 november9:00-12:00
12 november9:00-12:00
14 november9:00-16:00
20 november9:00-12:00
22 november9:00-12:00
26 november9:00-12:00
28 november9:00-12:00

Kursen ges på svenska på campus. Alla kursträffar är obligatoriska. Kursen pågår under fyra veckor och kursdeltagarna förväntas lägga ner cirka 20 timmars arbete per vecka, inkluderat de schemalagda träffarna. I kursen ingår ett individuellt projekt som ska lämnas in senast 2 december. 

Ansök här till kursen - länk till ansökningsformulär.

Prioriteringen av de sökande sker med hjälp av de sökandes motiveringar och vid behov i samråd med utbildningsansvariga, lärarförslagsnämnden och docenturkommittén. Bland dem som söker kurser för att bli behöriga för docentur sker prioriteringen huvudsakligen efter disputationsdatum.

Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (till exempel annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)