Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledning av doktorand

Alla doktorander vid Medicinska fakulteten ska ha både en huvudhandledare och minst en biträdande handledare.

Forskarutbildningsnämnden beslutar formellt om handledare och biträdande handledare vid antagning av doktorander. 

Krav på huvudhandledare och biträdande handledare

Huvudhandledare vid Medicinska fakulteten ska:

 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara förordnad som oavlönad docent eller huvudman för ett treårigt projektanslag från en nationell eller internationell anslagsgivare
 • vara verksam vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus (SUS) eller ha annan tydlig anknytning till Medicinska fakulteten
 • ha genomgått av fakulteten godkänd handledarutbildning

Om huvudhandledaren inte är docent krävs det att biträdande handledare är docent. Även biträdande handledare ska ha avlagt doktorsexamen och genomgått av fakulteten godkänd handledarutbildning.

Handledarbyte

Ansökan om handledarbyte görs till vicedekan med ansvar för forskarutbildningen. Ansökan ska undertecknas av samtliga berörda (doktorand, ny och gammal huvudhandledare, ny och gammal biträdande handledare samt FU-prefekt). Blankett finns på följande sida: https://www.intramed.lu.se/sites/intramed.lu.se/files/2022-12/handledarbyte.pdf 132 kB (ny flik)

Erfarenheten visar att forskarutbildningen i de allra flesta fall fullföljs med den från början utsedda handledarkonstellationen. Det finns emellertid ett antal situationer där det blir nödvändigt med ny handledare.

Enligt högskoleförordningen (6 kap 28§) har en doktorand som begär det rätt att byta handledare. Ett handledarbyte kan också föranledas av skäl som har med handledarens situation att göra. Om alla parter är överens är det lätt att genomföra handledarbytet. 

Att byta handledare är emellertid inte alltid okomplicerat, varken för doktoranden eller för handledaren. En doktorand som begär det har rätt att byta handledare, men det är önskvärt att den eventuellt underliggande konflikten eller problemet har hanterats och möjliga alternativ till lösning har övervägts. Vid önskemål om handledarbyte ska doktoranden kontakta den biträdande prefekten för utbildning på forskarnivå vid sin institution.

Doktorand som vill byta handledare kan ge förslag till ny handledare men har inte rätt att kräva en viss handledare. Handledarbytet ska dokumenteras och följas upp av den biträdande prefekten. Ärendet ska hanteras skyndsamt så att forskarutbildningen inte blir fördröjd och doktoranden kan fortsätta sitt avhandlingsarbete med den huvudsakliga inriktning som angivits vid antagningen.

1. Doktoranden eller handledaren tar kontakt med institutionens biträdande prefekt för samtal angående behov av att byta handledare.
2. Skriftlig begäran lämnas om handledarbyte till den biträdande prefekten. (Fältet med nya handledare kan lämnas tomt, om dessa inte redan är tilltalade och utsedda).
3. FU-prefekten skickar anhållan om handledarbyte till fakultetskansliet.
4. Vicedekan med ansvar för forskarutbildning utser ny handledare.
5. FU-kansliet uppdaterar i LADOK.
6. Den individuella studieplanen uppdateras gemensamt av doktorand och ny handledare och ska godkännas av den biträdande prefekten.

Handledarbyte kan också bli aktuellt av annan anledning än på begäran av doktorand; till exempel om handledare byter arbetsplats, pensioneras, sjukskrivs, eller tar ut tjänstledighet under en längre tid. Även i dessa fall beslutar vicedekan med ansvar för forskarutbildningen om lämpliga åtgärder och blanketten för handledarbyte ska skickas in till forskarutbildningskansliet.

Tidsåtgång för handledning

Minimitiden för handledning vid Medicinska fakulteten ska vara 100 timmar per år. Fördelning av tiden bör hänga ihop med doktorandens aktivitetsgrad och fördelas efter behov och fas i utbildningen. I handledningstiden inkluderas den tid som handledare och doktorand arbetar med doktorandens utbildning, till exempel forskningsprojekt och kurser. I handledningstiden ingår även arbete med textgranskning samt planering av disputation.

Handledningstiden ska fördelas mellan huvud- och biträdande handledare under terminerna och minst en gång per år ska huvudhandledare och doktorand följa upp och vid behov uppdatera den individuella studieplanen.

Om huvudhandledaren går i pension under forskarutbildningstiden bör en docentkompetent biträdande handledare med både handlednings- och finansieringsmöjligheter knytas till projektet. Efter uppnådd pensionsålder (enligt LAS) är det inte längre tillåtet att inneha rollen som huvudhandledare.

Forskarutbildningsnämnden har beslutat att nära förhållande/släktrelation mellan doktorand och handledare ej är tillåtet. Ej heller nära förhållande/släktförhållande mellan handledare som handleder samma doktorand.

Huvudhandledarens ansvar

Huvudhandledaren ska:

 • medverka vid utformningen av doktorandens individuella studieplan. Av studieplanen skall framgå vilket projekt doktoranden ska bearbeta samt vilka kurser doktoranden skall genomgå. I studieplanen skall forskningsprogrammet beskrivas under rubrikerna målsättning, bakgrund, egna preliminära resultat, beskrivning av planerade undersökningar och betydelsen av desamma
 • se till att doktoranden tillägnar sig de kunskaper som anges i studieplanen
 • se till att adekvata resurser för projektets bearbetande ställs till doktorandens förfogande vid institutionen
 • möjliggöra för doktoranden att delta i relevanta forskarutbildningskurser, symposier och konferenser
 • stödja och uppmuntra och vara tillgänglig för diskussioner med doktoranden i den utsträckning som angivits i studieplanen. För att vidga doktorandens kontaktyta på institutionen är det ofta lämpligt att doktoranden i början av sitt arbete och därefter med jämna intervaller presenterar sitt projekt i seminarieform
 • ansvara för att doktoranden får god kännedom om de möjligheter till studiefinansiering (till exempel doktorandtjänst, forskning inom ramen för sjukvårdstjänst osv), som finns såväl vid antagningstillfället som under doktorandutbildningen
 • se till att avhandlingsarbetet framskrider i rimlig takt så att arbetet blir slutfört inom stipulerad tid. Detta sker bäst genom en kontinuerlig och nära kontakt i forskningsarbetet
 • ansvara för och ta initiativ till att halvtidskontroll utförs
 • avgöra när avhandlingsarbetet nått den omfattning att det är klart för disputation. Det är i första hand på handledaren ansvaret ligger att bedöma när avhandlingen uppfyller de krav som kan ställas på en akademisk avhandling med avseende på såväl kvalitet som omfattning
 • föreslå fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd samt vara närvarande vid betygsnämndens sammanträde och delta i överläggningarna

Om huvudhandledaren under längre tid inte kan vara tillgänglig på grund av till exempel sjukdom, vistelse på annan ort eller annat, bör ställföreträdande handledare utses.