Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avhandlingens utformning och disputationsakten

Avhandlingens utformning

Doktorsavhandlingen ska utformas som en sammanfattning av vetenskapliga artiklar som den studerande har författat ensam eller gemensamt med en eller flera andra personer (sammanläggningsavhandling). Avhandlingar i form av en enhetligt, sammanhängande vetenskapligt arbete (monografiavhandling) beviljas i undantag och efter särskild ansökan ställd till FUN.

Eftersom publicering av tidigare färdigställda delarbeten i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter innebär en kvalitetsgranskning anser forskarutbildningsnämnden att sammanläggningsavhandlingar är att föredra framför monografiavhandlingar.

En doktorsavhandling bör skrivas på engelska, men ramberättelsen kan skrivas på svenska.

Svensk populärvetenskaplig sammanfattning

Rekommenderas starkt, dock inget krav.

Omslag

Utformning av avhandlingens omslag och layout skall ske enligt universitetets grafiska profil. Läs mer om LU’s grafiska profil på Medarbetarwebben.

Titelblad

Disputationstitelblad skall finnas i varje exemplar av avhandlingen. På disputationstitelbladet skrivs fakultetsopponentens namn, akademiska titel och universitetstillhörighet. Här annonseras även tid och plats för disputationen. Disputationstitelbladet skriver doktoranden själv, ingen mall finns.

Publikationslista

Publikationslista över de artiklar som ingår i avhandlingen ska återfinnas i varje avhandling, gärna efter innehållsförteckningen.

Engelskspråkigt referat

Ett kortfattat engelskspråkigt referat skall fogas till doktorsavhandlingen. För detta ändamål används ett dokumentdatablad som doktoranden skall fylla i. Medicinska fakulteten rekommenderar doktoranderna att låta trycka dokumentdatabladet på baksidan av disputationstitelbladet, som läggs i varje exemplar av doktorsavhandlingen. Härigenom uppfylls kravet att det kortfattade engelskspråkiga referatet fogas till varje doktorsavhandling. Här hittar du dokumentdatabladet (pdf 20 kB, ny flik).

Copyright

För att undvika rättsliga efterspel är det lämpligt att inhämta tillstånd hos copyrightinnehavaren/förlaget att återtrycka ett delarbete. Detta gäller även vid elektronisk registrering/publicering. Kontrollera avtalet med tidskriften/förlaget.
UB:s information om publiceringsavtal gällande artiklar i sammanläggningsavhandling, se information Upphovsrätt | UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (lu.se)

ISBN-nummer

Förlagsutgivna böcker/avhandlingar skall som regel ha ett förlagsnummer, ISBN-nummer (Internationellt Standard Bok Nummer). Detta ISBN-nummer tillsänds doktoranden via e-post i samband med utskick av beslut gällande disputation.

ISSN-nummer

ISSN-nummer 1652-8220 gäller för samtliga avhandlingar vid Medicinska fakulteten.

 

Seriepublicering

Avhandlingen kommer att tillhöra seriepublikationen Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertations Series. Doktoranden kommer att tilldelas ett unikt serienummer för avhandlingen, även detta skickas via e-post.

Tryckning och spridning av avhandling

Alla doktorsavhandlingar bör tryckas internt inom Lunds universitet. Mer information om tryckningen finns på:

Media-Tryck erbjuder alla doktorander en gratiskurs i 'Att skriva, formatera och leverera en tryckfärdig avhandling som PDF'. Anmälan till kursen görs via Media-Trycks hemsida, se länk ovan. Media-Tryck tillhandahåller också en avhandlingsmall i Word för att underlätta skrivprocessen.

Om annat tryckeri anlitas finns information om ramavtal på universitetets hemsida, webbplatsen för inköp och upphandling, se nedan

Mångfaldigande och distribution av doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingen skall finnas tillgänglig vid lärosätet i ett tillräckligt antal exemplar för att det skall vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen. Minst antal exemplar vid disputationen är 25 exemplar.

Senast tre veckor före disputationsdagen inlämnas och distribueras doktorsavhandlingen av doktoranden/avdelningen enligt följande:

 • 3 ex lämnas till UB Helgonabacken för utlåning och arkivering. UB skickar inte längre avhandlingen till de sex övriga pliktleveransbiblioteken utan detta gör numera tryckerierna enligt pliktlagen. Expeditionsförmannen på UB tar emot och lämnar ett kvitto på att avhandlingen inlämnats till UB Helgonabacken (tid behöver ej bokas).
 • 1 ex lämnas samma dag till Anette Saltin, postlåda finns mellan Forum Medicum och BMC F11 (genom huvudentrén på Forum Medicum, direkt till vänster, under/bakom trappan). Kvittot från UB Helgonabacken skall bifogas. Är man ute i god tid kan avhandling och kvitto skickas till Anette Saltin, BMC F12, hämtställe 66. Skriftlig kungörelse 'spikning' av disputationen görs av FU-kansliet. Kungörelsen innehåller uppgift om tid och plats för disputationen, doktorandens namn, avhandlingens titel, disputationsämne samt fakultetsopponentens och ordförandens namn.
 • ca 8 ex skickas av doktoranden till fakultetsopponent, betygsnämndens ledamöter och suppleanter, ordförande vid disputationen, huvudhandledare och ev bitr handledare 

Elektronisk registrering och publicering av kappa

Den elektroniska registreringen görs av doktoranderna själv för att öka spridningen och uppmärksamhet för och godkänns därefter av fakultetskansliet. Läs om hur du registrerar din kappa på Universitetsbibliotekets webbsida.

Avhandlingar vid Medicinska fakulteten som registreras elektroniskt finns på LUCRIS, Lunds universitets forskningsportal.

Registreringen är ett komplement till den pappersbaserade spikningen och skall ske tre veckor före disputationstillfället. Information om din disputation och avhandling matas in i LUCRIS. Lösenordet för registrering är din LUCAT-id.

Vid registrering ska du även ladda upp den elektroniska pdf-versionen av sammanfattningen (kappan) som du erhåller från tryckeriet. Artiklar som ingår i avhandlingen som inte är publicerade/accepterade bör inte laddas upp. Om opublicerad data laddas upp på sidan kan problem uppstå med tidskrifter vid senare publicering.

Plagiatkontroll av avhandlingsmaterial är obligatoriskt. Kontrollen ska utföras på ramberättelsen och alla manuskript inför disputation samt vid licentiatexamen, det vill säga att publicerade artiklar granskas inte (bra om man även exkluderar referenser som kommer att ge 100% matchning vid kontroll). Det är handledarens ansvar att kontrollen genomförs och detta intygas och skickas tillsammans med analysen från Urkund in till forskarutbildningssekretariatet (adress återfinns på intyget) senast sex veckor innan disputation/muntligt seminarium. 

Forskarutbildningsnämnden rekommenderar att man löpande under forskarutbildningstiden granskar sitt material i Urkund. Detta görs av doktorand och handledare gemensamt. Det är dock endast i samband med examination (licentiatexamen och doktorsexamen) som intyg krävs. 
Intyg plagiatkontroll (pdf 249 kB, ny flik)

Plagiatkontrollen genomförs med hjälp av programvaran Ouriginal (tidigare urkund), som Lunds universitet har en campuslicens för. 

Inloggning görs på Login - OURIGINAL (urkund.com) - välj Single sign-on Login och vi heter ”Lunds universitet” i den listan. Logga in med ditt Lucat id. Mer info om inloggningen finns på den dedikerade sidan om Urkund.

Som det framgår av instruktionerna så finns det inget exakt procenttal som visar på plagiat utan det krävs att handledaren analyserar resultaten och själv gör en bedömning. Det är mycket ovanligt med medvetet plagiat men om det skulle finnas misstanke om det, så kan handledare kontakta ordförande i forskarutbildningsnämnden Karin Jirström (karin [dot] jirstrom [at] med [dot] lu [dot] se) för vidare analys. Kontakten kan tas genom Emma Roybon (emma [dot] roybon [at] med [dot] lu [dot] seemma [dot] roybon [at] med [dot] lu [dot] se ()) 

Disputationsbidrag (32 000kr +OH) överförs från fakultetskansliet till institutionen/avdelningen för ersättning till opponenten samt bidrag till kostnaderna för framställning av avhandlingen.

Opponentarvodet är 15 000 kr. Dessutom ersätts kostnader för resa och hotell (i regel två övernattningar).

Fakultetens bidrag till tryckningen av avhandlingen (framställningskostnaderna) är det som återstår av de 32 000 kronorna efter det att opponentens kostnader utbetalts. Om kostnaderna för tryckning av avhandlingen blir större skall mellanskillnaden täckas av institutionens medel. Doktoranden bör därför alltid i god tid rådgöra med prefekten/motsvarande om avhandlingens utformning, språkgranskning och övriga kostnader i samband med färdigställandet av avhandlingen.

Efter hand som doktoranden får in räkningar för tryckning, språkgranskning, renskrivning m m skall dessa lämnas till institutionssekreteraren som ombesörjer betalning.

Ramberättelsen är i normalfallet mellan 50-100 sidor lång utan referenser. Den bör innehålla minst 100 referenser samt uppfylla följande krav:

 • Den ska ge en aktuell beskrivning av områdesinriktningen och ämnet för avhandlingen samt hur avhandlingsarbetet passar in i detta
 • Den måste vara självständigt skriven av doktoranden och ska presentera doktorandens insats i de olika delarbetena i sitt gemensamma sammanhang.
 • Det ska framgå att doktoranden har uppnått de specifika ämneskunskaperna.
 • En kritisk beskrivning och diskussion av metoderna ska ingå där alternativa metoder också diskuteras.
 • Texten bör integrera uppnådda resultat i det aktuella forskningsområdet.
 • Det ska framgå vad avhandlingen har tillfört områdesinriktningen.
 • Hur avhandlingens resultat kan komma till användning samt förslag till fortsatt forskning ska också ingå.

Förslag på rubriker som kan ingå i kappan

 • Abstract – ca 250-300 ord
 • Viktigaste "abbreviations"
 • Populärvetenskaplig sammanfattning
 • Övergripande syfte med avhandlingen
 • Historik och tidigare publicerade resultat inom området.
 • Metodbeskrivning – lyft gärna vilka metoder som är viktiga för avhandlingsarbetet eller egna metoder
 • Viktigaste resultat
 • Övergripande diskussion
 • Konklusion och framtidsperspektiv
 • Referenser
 • Acknowledgements

Disputationen leds alltid av en ordförande, och själva processen kan delas in i tre olika delar: 

 1. Redogörelse: Fakultetsopponenten brukar kortfattat redogöra för avhandlingens innehåll och doktoranden besvarar frågor. Detta sker i regel i form av en dialog mellan doktoranden och opponenten.
   
 2. Synpunkter och frågor: Ordet förklaras fritt under ledning av ordföranden, varvid betygsnämndens ledamöter och övriga åhörare får ställa frågor och framföra synpunkter på avhandlingen.
   
 3. Doktorandens svar: Doktoranden bör ges tillfälle att besvara varje inlägg.

När alla synpunkter och frågor är besvarade, så förklarar ordföranden disputationen avslutad.

Bör ej tidsbegränsas

Ur doktorandens synvinkel är det önskvärt att ett flerårigt forskningsarbete, som endast kan bedömas med betygen godkänd eller underkänd, erhåller berättigad uppmärksamhet och penetreras så allsidigt som möjligt. Disputationen bör därför ej tidsbegränsas. Ordföranden kan besluta om paus om disputationen skulle dra ut på tiden.

Bedömningsprocessen

Betygsnämnden sammanträder som regel omedelbart efter disputationen och är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande. Nämnden utser en av ledamöterna att vara ordförande vid sammanträdet. Huvudhandledaren skall närvara men får ej delta i beslutet. I detta sammanträde brukar även fakultetsopponenten deltaga.

Bedömningskriterier

Doktorsavhandling skall bedömas på något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen skall nämnden ta hänsyn till innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma. Betygsnämndens uppgift under disputationsakten är att ta ställning till doktorandens kompetens. Nämnden gör en bedömning i ljuset av opponentens synpunkter och värderar sammanfattningen och försvaret av avhandlingen. Som nämndens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Skälen till beslutet motiveras ej i protokoll eller annan handling, såvida avhandlingen ej underkännes. Protokollet från betygsnämndens sammanträde insändes till FU-kansliet.