Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enkäter och kursvärderingar

Uppföljning genom enkäter och kursväderingar

Handledarenkät 2020

2020 genomförde Medicinska fakulteten en enkät om arbetssituationen för handledare inom forskarutbildningen. Syftet var att öka kunskapen för handledares situation och upplevelser av densamma för att förstå hur detta kan påverka forskarutbildningens kvalitet. Enkäten, som besvarades av över 170 huvudhandledare vid fakulteten, inkluderade frågeställningar om upplevelser av handledarskapet, tillgång till stöd, upplevd stress och helhetsintryck av handledaruppdraget.

Enkätsvaren indikerade att det är vanligt att handledare upplever sin arbetssituation som pressad men att detta inte främst beror på handledaruppdraget som sådant. I stället verkar situationen vara kopplad till indirekta faktorer, så som betungande administrativa arbetsuppgifter och press att söka finansiering.

Resultaten har rapporterats och diskuterats inom Forskarutbildningsnämnden. Problematiken med hög stress hos forskare vid fakulteten har blivit tydlig även vid andra utvärderingar och visade sig i denna enkät inte ha någon tydlig koppling till just handledaruppdraget, och är därmed framför allt en fråga för fakultetsledningen att hantera. Forskarutbildningsnämnden har vidtagit åtgärder i syfte till att minska den administrativa bördan för handledarna, som tex att automatisera utbetalningarna av doktorandmånaderna till heltidsdoktorander. Nämnden diskuterar fortsatt andra rutiner och processer som ytterligare kan minska på den administrativa bördan för handledarna.

Enkäten genomfördes under våren 2020 och skickades till 452 huvudhandledare vid fakulteten.

Doktorandenkäter

Medicinska fakulteten genomför en enkät riktad till doktoranderna för att följa upp olika kvalitetsaspekter vid fakulteten. Enkäten skickas ut regelbundet och riktar sig till de studenter som nyligen genomfört sin halvtidskontroll inom ramen för utbildningen. Enkäten innehåller frågor om exempelvis utbildningsmiljön, handledning, halvtidskontrollen och om helhetsupplevelsen som forskarstuderande vid fakulteten. Resultaten från enkäten ligger till grund för analys och diskussion kring möjliga förbättringsområden och åtgärder.

Alla som disputerar vid Lunds universitet får också möjlighet att svara på en enkät som skickas ut av avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd inom universitetsförvaltningen.  Enkäten belyser doktorandernas erfarenheter av forskarstudierna vid Lunds universitet. Enkäten skickas ut löpande till doktorander efter genomförd disputation och resultat redovisas årligen i den centrala forskarutbildningsnämnden.

Halvtidsenkät

Medicinska fakulteten genomför också en enkät riktad till doktoranderna för att följa upp olika kvalitetsaspekter vid fakulteten. Enkäten skickas ut i samband med halvtidskontrollen. Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för analys och diskussion kring möjliga förbättringsområden och åtgärder inom forskarutbildningen.

Kursvärderingar

Medicinska fakulteten arbetar kontinuerligt med intern granskning av våra forskarutbildningskurser genom kursvärderingar. Via länken till höger kan ni ta del av sammanställningar av kursvärderingarna i Box.