Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning av doktorand

Före antagning av doktorand ska projektet, finansieringen och handledarnas kvalifikationer granskas och godkännas av biträdande prefekt samt vicedekan med ansvar för forskarutbildning.

Granskning av finansiering, projektets utformning och bedömning av handledare

När en handledare ska påbörja antagning av doktorand påbörjas processen med en bedömning av det tilltänkta projektet. Då vägs följande aspekter in: 

 • finansiering
 • projektets utformning
 • handledarnas och handledningsplanens lämplighet

Detta är för att säkerställa att alla doktorander får de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet.

Huvudhandledaren ska kunna visa på att det finns tillräckliga resurser för att finansiera doktorandens forskarutbildning. 

För antagning av heltidsdoktorander innebär detta att det ska finnas tillräckliga medel för att finansiera en doktorandlön under fyra år. 

För antagning av heltidsdoktorander med externt stipendium som finansiering finns det en rad krav och regler som är beskrivna nedan:

Externa stipendier (fakultetens externa webb)

För antagning av en doktorand på deltid med anställning inom t.ex. Region Skåne gäller följande: 

 • huvudhandledaren ska vid antagningen uppvisa tillräckliga egna forskningsanslag (i förhållande till doktorandens lönenivå) för att kunna finansiera tid för deltagande i samtliga obligatoriska forskarutbildningskurser.
 • Därutöver ska erforderlig finansiering finnas så att avhandlingsprojektet kan slutföras inom stipulerad tid, i enlighet med projektplanen. 
 • Arbetsgivaren ska godkänna finansieringsplanen, samt intyga att tid är avsatt inom den ordinarie tjänsten för avhandlingsarbete, deltagande i kurser på forskarutbildningsnivå och övriga moment som ingår i utbildningen. 
 • Högst tre månaders klinisk tjänstgöring per år, av relevans för forskarutbildningen, kan tillgodoräknas som forskarutbildningstid.

Det är viktigt att forskarutbildningsprojektet är utformat så att det passar för en forskarutbildning både innehållsmässigt och tidsmässigt. Därför granskas projektplanen för att säkerhetsställa att planen är rimlig vad gäller innehåll – både gällande djup och bredd av projektet, avhandlingsdelar och tidsplanen för studierna.

Handledarnas meriter, erfarenheter och lämplighet som handledare ska granskas för att kunna påbörja antagning av en doktorand. Även handledarkonstellationen och respektive handledares roll i det specifika forskarutbildningsprojektet ska kunna motiveras. Detta innebär att det görs en granskning av handledarna inför antagning av en doktorand baserat på:

 • att huvudhandledaren uppfyller kraven, det vill säga att handledaren är docent eller är huvudman för ett treårigt projektanslag från en nationell/internationell anslagsgivare 
 • att handledarna genomgått handledarutbildning 
 • en bedömning av tidigare track-record och tid att handleda en doktorand för att avgöra huvudhandledarens lämplighet som handledare. 

Samtliga doktorandprojekt ska beslutas som väl lämpade för forskarutbildning innan beslut fattas om antagning av doktorand. Alla nya doktorandprojekt ska läggas in i databasen för doktorandprojekt. En biträdande handledare ska väljas som även granskar projektet och intygar om att ta över handledaransvar ifall huvudhandledaren av någon anledning inte kan fullfölja sina åtaganden.

Handledaren ansöker om att få doktorandprojektet godkänt via nedanstående länk (Lucat-ID används som inloggning).

Databas för doktorandprojekt

Institutionens biträdande prefekt för forskarutbildningen (FU-prefekt) granskar projektet (vid behov i samråd med prefekt och administrativ chef vid institutionen), dess finansiering, handledning och genomförbarhet, samt tillstyrker eller avstyrker projektet.

Vicedekan fattar beslut

Vid tillstyrkan går ärendet vidare till vicedekan, med ansvar för utbildning på forskarnivå, som fattar formellt beslut. Därefter är projektet klart att utannonseras. Även i det fall det rör sig om ett deltidsprojekt som inte ska utannonseras, ska projektet läggas in i databasen och tillstyrkas/beslutas innan antagning av doktoranden kan ske. 

Samtliga heltidsplatser inom utbildningen på forskarnivå som finansieras med en doktorandanställning ska ledigkungöras och ansökan till platserna ska ske i öppen konkurrens. Utlysning av heltidsprojekt sker via lediga anställningar på Lunds universitets hemsida.

Lediga anställningar | Lunds universitet 

Utsedd beredningsgrupp föreslår lämplig kandidat och motiverar sitt val skriftligen. Efter tillstyrkan och behörighetsprövning av institutionens FU-prefekt fattar vicedekan formellt beslut om antagning av doktoranden.

 

Antagningsprocessen beskrivs i detalj på Medicinska fakultetens externa hemsida.

Antagning till utbildning på forskarnivå

Ett avslagsbeslut måste alltid motiveras. Det ska finnas tre möjliga utfall: 

 1. godkänt
 2. godkänt med förbehåll 
 3. avslag

Den som fått avslag har rätt att ansöka igen om det som anförts som skäl till avslag har förändrats. 

Vid bedömningen av projekt, finansiering och handledarens lämplighet kan institutionen och vicedekan ge avslag på en ansökan. 
Exempel på grunder till ett avslag är om: 

 • projektet inte anses vara lämpligt för ett forskarutbildningsprojekt 
 • det saknas ekonomiska förutsättningar för ett forskarutbildningsprojekt
 • handledaren kommer att gå i pension under handledningstiden och det inte finns en tydlig successionsplan för handledningen av doktoranden
 • handledaren redan har ett stort antal doktorander och bedöms varken ha tid och/eller plats för flera
 • handledaren har varit inblandad i konflikter med tidigare doktorander (eller med andra på arbetsplatsen)
 • handledaren har varit involverad i olämpliga etiska bedömningar vid ett flertal tillfällen
 • handledaren har visat på bristande tillgänglighet och bristande stöd i lärandeprocessen för tidigare doktorander

Den som får avslag har rätt att ansöka igen om det som anförts som skäl till avslag har förändrats. Vid byte av institution ska eventuella avslagsbeslut delges den nya institutionen. Dock måste den nya institutionen göra en egen bedömning.