Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagning av doktorand

Före antagning av doktorand ska projektet, finansieringen och handledarens kvalifikationer granskas och godkännas av biträdande prefekt samt vicedekan med ansvar för forskarutbildningen.

Ansökan om inrättande av doktorandprojekt

Samtliga doktorandprojekt (hel- och deltid) ska beslutas som väl lämpade för forskarutbildning innan beslut fattas om antagning av doktorand. Alla nya doktorandprojekt (hel- och deltid) ska läggas in i databasen för doktorandprojekt. En biträdande handledare ska väljas som även granskar projektet och intygar om att ta över handledaransvar ifall huvudhandledaren av någon anledning inte kan fullfölja sina åtaganden.

Handledaren ansöker om att få doktorandprojektet godkänt via nedanstående länk (Lucat-ID används som inloggning).

Databas för doktorandprojekt

Granskning av projektet och bedömning av handledaren

När en handledare ska påbörja antagning av doktorand påbörjas processen med en bedömning av det tilltänkta projektet. Då väges följande aspekter in: 

 • tillgängliga resurser
 • handledarens lämplighet
 • handledningsplanens lämplighet

Detta är för att säkerställa att alla doktorander har de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet.

Det är viktigt att forskarutbildningsprojektet är utformat så att det passar för en forskarutbildning både innehållsmässigt och tidsmässigt. Därför granskas projektplanen inför antagning av doktorand för att säkerhetsställa att planen är rimlig vad gäller innehåll – både gällande djup och bredd av projektet, avhandlingsdelar och tidsplanen för studierna.

 

Handledarens meriter, erfarenheter och lämplighet som handledare ska granskas för att kunna påbörja rekrytering av en doktorand. Även handledarkonstellationen och respektive handledares roll i den specifika forskarutbildningen ska kunna motiveras. Detta innebär att det görs en granskning av handledaren inför antagning av en doktorand baserat på:

 • att handledaren uppfyller kraven, det  vill säga att handledaren är docent eller är huvudman för ett treårigt projektanslag från en nationell/internationell anslagsgivare samt att handledare genomgått handledarutbildning 
 • en bedömning av tidigare track-record och tid att handleda en doktorand för att avgöra huvudhandledarens lämplighet som handledare 

Institutionens biträdande prefekt för forskarutbildningen (FU-prefekt) granskar projektet (vid behov i samråd med prefekt och administrativ chef vid institutionen), dess finansiering, handledning och genomförbarhet, samt tillstyrker eller avstyrker projektet.

Forskarutbildningsnämnden fattar beslut

Vid tillstyrkan går ärendet vidare till forskarutbildningsnämnden (FUN), som fattar formellt beslut. Därefter är projektet klart att utannonseras. Även i det fall det rör sig om ett deltidsprojekt som inte ska utannonseras, ska projektet läggas in i databasen och tillstyrkas/beslutas innan antagning av doktoranden kan ske. 

Ledigkungörelse

Samtliga heltidsplatser inom utbildningen på forskarnivå ska ledigkungöras och ansökan till platserna ska ske i öppen konkurrens. Förslaget är även öppet för deltidsplatser. Utlysning av heltidsprojekt sker via lediga anställningar på Lunds universitets hemsida.

Lediga anställningar | Lunds universitet 

Urvalsprocess

Handledaren utser lämplig kandidat och motiverar sitt val skriftligen. Efter tillstyrkan och behörighetsprövning av institutionens FU-prefekt fattar FUN formellt beslut om antagning av doktoranden.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen beskrivs i detalj på Medicinska fakultetens externa hemsida.

Antagning till utbildning på forskarnivå

Beslut om avslag på ansökan om inrättande av doktorandprojekt

Ett avslagsbeslut måste alltid motiveras. Det ska finnas tre möjliga utfall: 

 1. godkänt
 2. godkänt med förbehåll 
 3. avslag

Den som fått avslag har rätt att ansöka igen om det som anförts som skäl till avslag har förändrats. 

Vid bedömningen av projekt, finansiering och handledarens lämplighet kan institutionen och forskarutbildningsnämnden ge avslag på en ansökan. 
Exempel på grunder till ett avslag är om: 

 • projektet inte anses vara lämpligt för ett forskarutbildningsprojekt 
 • det saknas ekonomiska förutsättningar för ett forskarutbildningsprojekt
 • handledaren kommer att gå i pension under handledningstiden och det inte finns en tydlig successionsplan för handledningen av doktoranden
 • handledaren redan har ett stort antal doktorander och bedöms varken ha tid och/eller plats för flera
 • handledaren har varit inblandad i konflikter med tidigare doktorander (eller med andra på arbetsplatsen)
 • handledaren har varit involverad i olämpliga etiska bedömningar vid ett flertal tillfällen
 • handledaren har visat på bristande tillgänglighet och bristande stöd i lärandeprocessen för tidigare doktorander

Den som får avslag har rätt att ansöka igen om det som anförts som skäl till avslag har förändrats. Vid byte av institution ska eventuella avslagsbeslut delges den nya institutionen. Dock måste den nya institutionen göra en egen bedömning.