Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Individuella studieplaner

Upprättande av individuell studieplan

Högskoleförordningen anger att det för varje doktorand ska upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska:

  • definiera utbildningens innehåll och genomförande vad gäller bl.a. det vetenskapliga projektet, kurser och seminarier
  • inkludera en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad,
  • beskriva de åtaganden som doktoranden och nämnden har under utbildningstiden
  • beskriva vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

En viktig del i planen är en beskrivning av hur doktoranden ska uppnå målen för forskarutbildningen. Den individuella studieplanen ska utgöra ett effektivt och dynamiskt instrument i utbildningen på forskarnivå. 

Den individuella studieplanen ska upprättas efter att doktoranden antagits till utbildningen, och senast 3 månader efter antagning/startdatum för att handledaren ska få full utdelning av fakultetsfinansiering. För mer information se här: 

Fakultetsfinansiering av doktorandutbildningen efter genomförd halvtidskontroll

Studieplanen fastställs av vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå efter samråd med doktoranden och huvudhandledaren, samt efter tillstyrkan av biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen vid respektive institution.

Det är av yttersta vikt för både doktorand och handledare att den individuella studieplanen följs upp efter hand som utbildningen fortskrider. Många av de problem som kan uppkomma under utbildningstiden kan undvikas om en fungerande individuell studieplan finns. Den individuella studieplanen ska följas upp utifrån eventuell återkoppling vid halvtidskontrollen. Detta ska göras inom tre månader efter genomgången halvtidskontroll för att handledaren ska få full utdelning av fakultetsfinansiering. För mer information se här: 

Fakultetsfinansiering av doktorandutbildningen efter genomförd halvtidskontroll.

I övrigt ska den individuella studieplanen enligt Lunds universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå följas upp och vid behov uppdateras minst en gång varje år.

Vid uppföljningen ska doktorand och handledare aktualisera utbildningens framskridande. I de fall handledare och doktorand inte är överens om revideringar i den individuella studieplanen, kan vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå besluta om de ändringar som behövs göras. Innan en ändring görs skall doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig.

Antagen efter 2020-07-01

I detta system för individuella studieplaner startar processen med att handledaren loggar in och skapar en studieplan. Denna ska sedan godkännas av doktorand, FU-prefekt, och slutligen fastställas av vicedekan med ansvar för utbildning på forskarnivå. 

Inloggning i systemet

Använd valfri webbläsare, förutom Safari eller Microsoft Explorer, när du loggar in och arbetar i ISP-systemet.

Inloggning sker på följande adress:

Manualer

För handledare:

För doktorander: 

 

Antagen fram till 2020-06-30

Inloggning i systemet

Doktoranden loggar in till den individuella studieplanen på https://individuellastudieplaner.web.med.lu.se/

Handledaren loggar in till den individuella studieplanen på https://doktorandprojekt.web.med.lu.se/

Manual

Manual individual study plan (pdf 598 kB, ny flik)

Kontakt

Tekniska frågor angående den individuella studieplanen, kontakta anette [dot] saltin [at] med [dot] lu [dot] se.

För frågor angående innehållet i den individuella studieplanen, kontakta institutionens FU-prefekt.

Vid problem med att logga in med Lucat, kontakta Lucat-ansvarig vid din institution. 

System för individuella studieplaner