Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsprocesser i utbildning på forskarnivå

På denna sida kan du ta del av fakultetens kvalitetsarbete samt europeiska, nationella och interna regelverk, policys och rekommendationer som reglerar universitet och högskolor.

Medicinska fakulteten arbetar systematiskt för att säkerställa och utveckla kvaliteten inom forskarutbildningen. Kvalitetsarbetet ska möjliggöra kvalificerad återkoppling på utbildningens kvalitet och att eventuella brister identifieras och åtgärdas.

Orpheus

Orpheus är ett europeiskt nätverk som har åtagit sig att utveckla och sprida bästa praxis inom forskarutbildning i biomedicin och hälsovetenskap. Nätverket genomför utvärderingar för att säkerställa kvaliteten inom forskarutbildningar. Om utbildningen lever upp till nätverkets rekommendationer kan fakulteten erhålla en ackreditering. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är sedan 2020 en av ett tiotal ackrediterade europeiska medicinska fakulteter.

Ackrediteringen genomfördes i två steg. Under våren 2019 skrev fakulteten en självutvärdering med svar på frågor om bland annat forskningsmiljö, infrastruktur, handledning, kursinnehåll, examination, stöd och resurser. Självvärderingen godkändes av Orpheus under hösten 2019. Steg två var ett platsbesök i januari 2020 då fyra granskare från Orpheus träffade representanter från ledningen, samt representanter för forskarutbildningen.

Läs mer om Orpheus utvärdering

Utbildningsutvärderingar i UKÄ:s regi

UKÄ planerade att genomföra en utbildningsutvärdering på forskarnivå inom medicin och hälsa med start i årsskiftet 2020/2021. Syftet med utvärderingen skulle vara att kontrollera utbildningens resultat, doktorandernas möjligheter att nå examensmålen och hur detta säkerhetsställs från lärosätet innan examen, samt övergripande att bidra till vår kvalitetsutveckling. UKÄ beslutade i september 2020 att denna utvärdering ställs in under innevarande kvalitetssäkringssystem 2017-2022 och kommer i stället att genomföras tidigast 2024.

Medicinska fakulteten har sedan tidigare planerat att genomföra en intern utvärdering av forskarutbildningen 2023–2024. Denna planering är för närvarande pausad i väntan på mer information om en kommande nationell utvärdering under ledning av UKÄ (se Extern utvärdering).

Läs mer om Medicinska fakultetens utvärdering

Enkäter

Som en del av Medicinska fakultetens uppföljning av forskarutbildningen används enkäter som riktar sig till doktorander. Enkäterna, som skickas ut i samband med doktorandernas halvtidskontroll, följer upp doktorandernas uppfattningar om utbildningen.

Avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd har på uppdrag av dåvarande Forskarutbildningskommittén tagit fram en examensenkät för forskarutbildningen. Enkäten som skickas ut efter disputation används för att systematiskt följa upp och utveckla fakultetens forskarutbildning.

2020 genomförde Medicinska fakulteten en enkät om arbetssituationen för handledare inom forskarutbildningen.

Kursvärdering

Fakulteten arbetar kontinuerligt med intern granskning av våra forskarutbildningskurser i form av kursvärderingar. Resultaten möjliggör en kontinuerlig kvalitetsutveckling av forskarutbildningen.

Läs mer om uppföljning genom enkäter och kursvärderingar

Som en del av Medicinska fakultetens interna kvalitetsarbete genomförs årliga kvalitetsdialoger mellan forskarutbildningskansli, doktorander och FU-prefekter. Kvalitetsdialogerna berör utbildning på forskarnivå.

Läs mer om Medicinska fakultetens kvalitetsdialoger

David Paulsson
Kvalitetssamordnare
Medicinska fakulteten 
david [dot] paulsson [at] med [dot] lu [dot] se (david[dot]paulsson[at]med[dot]lu[dot]se)