Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Halvtidskontroll

Samtliga doktorander som antagits till forskarutbildning ska efter ungefär halva utbildningstiden genomföra en kontroll av progressionen av studierna. Detta kallas halvtidskontroll.

Annonsering

När handledare och doktorand är överens om att halva forskarutbildningstiden har förflutit, tar handledaren initiativ till att en halvtidskontroll genomförs. Kontrollen sker i form av ett offentligt seminarium, som i god tid annonseras av fakultetskansliet. Halvtidskontroll ska genomföras fysiskt på plats i universitetets lokaler.

Utöver information om att halvtidskontrollen ska äga rum ska ett abstrakt (på engelska) skickas till fakultetskansliet. Detta skall innehålla högst 350 ord och förslagsvis följa mallen nedan:

Mall abstrakt halvtidskontroll (Word 1,23 mB, ny flik)

Abstrakt och information om var och när halvtidskontrollen ska äga rum skickas till: madeleine [dot] nystrom [at] med [dot] lu [dot] se minst två veckor innan planerad halvtidskontroll. Ange även i mailet vilken institution du tillhör.

Kurser

Innan halvtidskontrollen ska kurskraven vara genomförda med godkänt resultat enligt den allmänna studieplanen : Allmänna studieplanen

Utse granskare

Handledare utser två granskare (utanför den egna forskargruppen) vilka ska vara disputerade forskare och inte knutna till projektet. De bör uppfylla följande krav:

 • Granskarna får inte ha sampublicerat med handledare och/eller doktorand inom det aktuella projektet
 • En av granskarna bör ha en specialiserad kompetens inom ämnet för disputationsarbetet, och en ha en mera bred kompetens inom ämnet ifråga
 • En av granskarna ska inneha docentur
 • FUN rekommenderar att granskaren med docentur även är med i betygsnämnden vid disputationen. 

Redogörelse

Doktorander antagna före 2024-01-01

Doktoranden skriver en kort redogörelse för projektet. Redogörelsen skickas till de externa granskarna senast två veckor före halvtidskontrollen och delas ut till de närvarande vid seminariet.

Om färdigt manus/särtryck föreligger skall redogörelsen omfatta ca 1-3 sidor som beskriver projektet (både vad som gjorts och vad man planerar) och manus/särtryck bifogas.

Om det inte föreligger något manus bör redogörelsen vara mer omfattande, ca 10-15 sidor, och ha manusformat.

Doktorander antagna efter 2024-01-01

Doktoranden skriver en redogörelse för avhandlingsarbetet, cirka 10-20 sidor. Denna ska innehålla påbörjade delar av kappan såsom introduktion, bakgrund, syften och frågeställningar. Föreliggande metoder och resultat samt planerade studier/publikationer ska sammanfattas under särskilda rubriker. Texten kan även användas i den slutliga versionen av kappan.   

Redogörelsen ska även innehålla en reflektion över etiska överväganden, där det för varje delarbete anges:

 • befintliga etiktillstånd med diarienummer
 • om etiktillstånd planeras sökas, eller
 • skäl till att etiktillstånd inte krävs

  Redogörelsen skickas till de externa granskarna senast två veckor före halvtidskontrollen och delas ut till de närvarande vid seminariet.

Individuell studieplan

Doktoranden ska även sända den ursprungliga, och minst en uppdaterad version av studieplanen till granskarna för påseende.

Generiska kunskaper och färdigheter - portfolio

Därutöver ska portfolion sändas till halvtidsgranskarna för bedömning två veckor innan halvtidskontrollen. Portfolion skickas antingen som en visningssida från Mahara eller i form av en pdf-fil (gäller endast de doktorander som INTE använder Mahara). 

Portfolion bedöms av halvtidsgranskaren med hjälp av en bedömningsmatris som ingår i intyget för halvtidskontroll, i vilken även input och förslag till förbättringar ges. Mer info om portfolion hittar du på kurssidan för Portfolion. Dokumentet Guide to your portfolio work in twelve categories (pdf 638 kB, ny flik) utgör ett bra stöd för bedömare av portfolion.

Vid seminariet presenterar doktoranden det hittills utförda arbetet samt planerna för det fortsatta projektarbetet fram till disputation.

En frågestund följer då granskarna diskuterar resultat, kontrollerar doktorandens ämneskompetens och noga belysa det fortsatta arbetet fram till examen.

Seminariet avslutas med en allmän diskussion mellan doktorand, åhörare, handledare och granskare. Frågestunden bör begränsas i tid. 

Huvudhandledaren ska delta och samtliga biträdande handledare bör delta vid halvtidskontrollen.

Efter seminariet

Därefter följer ett enskilt samtal mellan doktorand, handledare och granskare, där både forskningsarbetet samt doktorandens portfolio och allmänna utveckling diskuteras. Doktoranden ska också få tillfälle att tala i enrum med granskarna. Det åligger granskarna att fylla i intyg och bedömningsmatris. Intyg med bedömningsmatris samt portfolio skickas därefter till FU-prefekt. 

Om halvtidskontrollen inte godkänns

I de fall halvtidskontrollen visar att progressen inte är tillfredsställande och/eller att den individuella studieplanen inte kunnat följas, åligger det institutionens FU-prefekt att i samråd med doktoranden, handledaren och granskarna diskutera det fortsatta arbetet fram till disputation samt en eventuell revidering av studieplanen. 

Efter kontrollen bör följande göras

 • Den individuella studieplanen ska följas upp utifrån eventuell återkoppling vid halvtidskontrollen. Detta ska göras inom tre månader efter genomgången halvtidskontroll för att handledaren ska få full utdelning av fakultetsfinansiering. För mer information se här: Fakultetsfinansiering av doktorandutbildningen efter genomförd halvtidskontroll
   
 • Halvtidsgranskarnas rekommendationer gällande uppdateringar av portfolion ska beaktas, och därefter ska portfolion (i form av en visningssida från Mahara eller som pdf-fil), samt intyget om genomförd halvtidskontroll skickas till institutionens FU-prefekt. 
   
 • Undertecknat intyg skickas sedan av FU-prefekt till fakultetskansliet för registrering i LADOK. Halvtidskontrollen kan ersättas av licentiatexamen. 

  Intyg vid halvtidskontroll (pdf 683 kB, ny flik)
   
 • Kopia på intyget från halvtidskontrollen ska tillsammans med blanketten "Etapplyft, doktorandavtalet"  skickas till löneadministratören på doktorandens institution för ny lönesättning (gäller från den 1:e månaden efter genomförd halvtidskontroll). 

      Blankett Etapplyft, doktorandavtalet (pdf 58 kB, ny flik)

 

Syftet med halvtidskontrollen är att handledare och doktorand ska komma fram till om projektet med avseende på uppnådda resultat framskrider i enlighet med den individuella studieplan, som upprättades i samband med att doktoranden antogs till utbildning på forskarnivå. Ett annat syfte är att kontrollera måluppfyllelse vad det gäller generiska kunskaper och färdigheter som examineras via portfolion.

Kontakt FU-prefekter

 

Inst för experimentell medicinsk vetenskap

Olga Göransson
+46 46 222 95 52
Olga [dot] Goransson [at] med [dot] lu [dot] se (olga[dot]goransson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Inst för hälsovetenskaper

Eva Ekvall Hansson
+46462221986
eva.ekvall_hansson@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Stefan Hansson
+46 46 222 30 11
Stefan [dot] Hansson [at] med [dot] lu [dot] se (stefan[dot]hansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Anette Agardh
+46 40 39 13 38
Anette [dot] Agardh [at] med [dot] lu [dot] se (anette[dot]agardh[at]med[dot]lu[dot]se)

Inst för laboratoriemedicin

Marcus Järås
+46 723 87 36 03
Marcus [dot] Jaras [at] med [dot] lu [dot] se (marcus[dot]jaras[at]med[dot]lu[dot]se)

Inst för translationell medicin

Christopher Rääf
+4640331145
christopher.raaf@med.lu.se