Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursledare för forskarutbildningskurser

Kursledaren har ett övergripande ansvar för att kursen håller hög kvalitet och kan genomföras med tillgängliga resurser.

Huvudmålet för den medicinska utbildningen på forskarnivå är att utbilda forskare som kan föra utvecklingen inom medicin och hälsa framåt, dels genom egna nya upptäckter dels genom kritisk granskning och införande av utifrån kommande nya erfarenheter och metoder i hälso- och sjukvården.

Kursledarens ansvar

Kursledare utses av FUN, Forskarutbildningsnämnden, och grundkravet är att de enligt FUN:s bedömning ska vara kompetenta för uppgiften.

Kursledaren förväntas:

  • i samarbete med en kursberedningsgrupp förbereda nya kursplaner före beslut om fastställande tas i FUN. Kursplanen ska fastställas på svenska och efter beslut översättas till engelska
  • organisera och planera kursen, till exempel lägga schema, boka föreläsare, sal och kaffe
  • ansvara för att kursens samtliga studerande ges likvärdiga förutsättningar för att uppnå kursmålen
  • ansvara för att undervisningen bedrivs enligt de pedagogiska principer som anges i kursplan eller beslutats i FUN
  • administrera innehållet i kursens lärplattform Canvas
  • genomföra kursvärdering enligt gemensam mall för forskarutbildningen och publicera resultaten på kurshemsidan
  • ta fram en kursrapport en gång per år med reflektioner kring kursens innehåll och möjligheter till utveckling, samt statistik över antal sökande, reserver och avhopp och en redogörelse för resultaten av kursvärderingarna
  • ansvara för att kursmaterial arkiveras enligt gällande riktlinjer
  • meddela forskarutbildningskoordinator resultatet av examination senast tio dagar efter varje kursomgång

Examination och registrering av poäng

FUN utser examinatorer för forskarutbildningskurser vid Medicinska fakulteten. Till examinator för forskarutbildningskurs får utses den som är anställd som lärare vid Lunds universitet för vilken krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens. För de utbildningsmoment där examinator ej är utsedd, är huvudhandledare examinator.

Examinator för respektive forskarutbildningskurs ansvarar för att godkända resultat rapporteras till forskarutbildningskoordinator som registrerar resultaten i Ladok.

Kursvärderingar och kursrapporter

FUN har beslutat om en gemensam mall för kursvärderingar av de obligatoriska forskarutbildningskurserna, samt de valbara kurser som finansieras av FUN. Kursvärderingar ska användas för den kontinuerliga utvecklingen av kurserna. Arbetet med kursvärderingar publiceras i länk på respektive kurshemsida. Resultatet följs upp och återkopplas till FUN.

Utöver kursvärderingar görs årligen en kursrapport per kurs enligt mall från FUN. I kursrapporten ska kursledarens reflektioner kring kursens innehåll och möjligheter till utveckling framgå, samt statistik över antal sökande, reserver och avhopp.