Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krav för doktorsexamen

För en doktorsexamen krävs det att doktoranden uppfyllt alla examensmålen för forskarutbildningen.

För doktorsexamen ska doktoranden:

1. visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, 

och 

2. visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen ska doktoranden 

3. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

4. visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 

5. med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, 

6. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

7. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, 

och 

8. visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen ska doktoranden 

9. visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, 

och 

10. visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) 

För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. 

Doktoranden ska ha genomfört sin forskningsuppgift enligt den individuella studieplanen vilket innebär att han/hon ska ha

 • med betyget godkänd genomfört föreskrivna obligatoriska kurser samt eventuellt ytterligare kurser för utbildning på forskarnivå angivna i den individuella studieplanen
 • genomfört halvtidskontroll
 • examinerats med godkänt resultat på kursen Generiska kunskaper och färdigheter, se länk till examinationsmatris till höger

För doktorander antagna efter den 1 januari 2019 är det obligatoriskt att under minst tre år av sin forskarutbildning delta i minst 18 seminarier inom ämnet medicinsk vetenskap. Doktoranden bör även delta i nationella och internationella konferenser och presentera egna resultat genom posters eller föredrag.

Avhandlingen skall ha sitt ursprung vid Medicinska fakulteten och skall försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Delarbeten i en sammanläggningsavhandling skall utgå från en institution/motsvarande vid Lunds universitet.

För doktorander antagna från och med den 1 januari 2024 gäller nya krav på avhandlingen (tidigare krav se relevant allmän studieplan, se länk till höger)

Omfattningen av avhandlingsarbetet är en kvalitativ bedömning. Kvalitén av avhandlingen ska bedömas utifrån ett perspektiv på doktorandens utbildning.

För att doktoranden ska kunna visa tillräcklig kompetens krävs i allmänhet:

 • Att doktoranden varit med om att författa minst tre delarbeten där ett ska vara publicerat eller accepterat
 • Doktoranden ska vara ensam förstaförfattare på det publicerade/accepterade delarbetet, samt ha en framträdande roll på övriga delarbeten (riktmärket är första eller andra författare)
 • Doktorandens insats i delarbetena ska tydligt kunna särskiljas från övriga författares
 • Handledare bör inte vara förstaförfattare på något av delarbetena

Olika typer av delarbeten som kan ingå i avhandlingen:

 • Artiklar innehållande originaldata publicerade i internationella tidskrifter som använder kollegial granskning (”peer reviewed”)
 • Metaanalyser och metasynteser eller systematisk review enligt etablerad metod. En avhandling kan inte enbart bestå av denna typ av artiklar.
 • Letter to the editor – under förutsättning att originaldata presenteras. Det kan inte ersätta det delarbete där doktoranden är ensam förstaförfattare
 • Study protocol - under förutsättning att protokollet är tydligt länkat till de övriga vetenskapliga delarbetena. Det kan inte ersätta det delarbete där doktoranden är ensam förstaförfattare.

För att stimulera doktoranders deltagande i moderna forskningsprojekt där inslag av t ex multidisciplinära/internationella samarbeten eller metodutveckling ofta ingår, har forskarutbildningen infört en granskningsgrupp med uppdrag att bedöma möjligheten att disputera på en avhandling där delarbetena inte följer den konventionella mallen. Eventuella förfrågningar angående granskning av avhandlingar ska skickas till Anette [dot] Saltin [at] med [dot] lu [dot] se (Anette[dot]Saltin[at]med[dot]lu[dot]se).

Disputation kan avstyrkas trots att avhandlingen uppfyller de kvantitativa kraven men inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Det skall klart framgå i handledarutlåtandet att doktoranden aktivt deltagit i publikationsprocessens alla faser. Utbildningen på forskarnivå är en prospektiv utbildning vilket innebär att de arbeten som ingår i avhandlingen bör vara fullgjorda under utbildningstiden. Finns tidigare arbeten, av relevans för forskningsområdet, kan högst ett delarbete utfört före antagning till forskarutbildning ingå i avhandlingen (efter särskild prövning vid antagning) och detta delarbete får inte vara publicerat mer än två år före antagning.

Ett enskilt arbete bör inte ingå i mer än två avhandlingar.

Att originalarbeten publicerats, eller antagits till publicering, i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter innebär en kvalitetsgranskning. Forskarutbildningsnämnden anser därför att sammanläggningsavhandlingar är att föredra framför monografiavhandlingar.