Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lika villkorsarbete

Universitetets verksamhet ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter.

Händer på bord. Foto: unsplash

För att kunna utveckla en stark och fri akademi krävs att vi visar respekt för varandra och drar nytta av varandras olikheter. Medicinska fakulteten ska vara jämställd med en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Genvägar till sidans innehåll

Så arbetar fakulteten

Fakultetens nämnd för jämställdhet och lika villkor (NJOL) har i uppdrag att uppnå ovan beskrivna mål genom att implementera universitetets och fakultetens styrdokument avseende jämställdhet och lika villkor, sprida kunskap om jämställdhet och lika villkor, informera om det arbete som bedrivs vid fakulteten, föreslå och initiera olika åtgärder samt samordna resultatuppföljning.

På gång

Sedan september 2022 har NJOL en utsedd arbetsgrupp som arbetar, på uppdrag från fakultetsledningen via NJOL, för att ta fram praktiska verktyg och insatser för aktiva åtgärder mot diskriminering.

I fakultetens handlingsplan för arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor 2023-2025 "Tillsammans för en hållbar arbetsmiljö" (länk till LU-box) återfinns följande strategiska mål som arbetsgruppen under 2023 kommer arbeta för att omsätta i praktik:

 • Definiera tydliga mål för kunskapsnivåer inom arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor. Vi kommer att upprätta, definiera och förtydliga målen i ett dokument. Vi ska sprida information om målen inom verksamheten genom att erbjuda verktyg om hur man bygger en bra kultur i arbetsgruppen.


 • Öka medvetenheten om de positiva effekterna av mångfald. Vi kommer att säkerställa en spridning av kunskap genom olika utbildningar och erbjuda möjlighet till ett proaktivt arbete genom att bland annat titta på fördelarna med mångfald.


 • Utarbeta enkla verktyg för kommunikation och förtydliga stödet. Vi kommer att underlätta för chefer och medarbetare att kommunicera i frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor, och särskilt kränkande särbehandling genom implementering och utveckling av enkla checklistor.

Genomförda aktiviteter 2022-2023 • Arbetat fram nya lönekriterier för lärare.

  Ladda ner "Lönekriterier – tillämpning för medicinska fakultetens professorer och universitetslektorer i samband med lönerevision" (PDF 330 KB, ny flik)


 • Tagit fram stödmaterial i fakultetens lärarförslagsnämndens arbete med omedvetna faktorers påverkan vid bedömning av sökande till lärartjänster – ”Bias-observation”.


 • Föreläsning och workshop: "Att inte göra som man brukar –  för ökad inkludering"
  Under februari 2023 anordnades föreläsning och workshop med universitetslektor Elisabeth Högdahl från samhällsvetenskapliga fakulteten. Denna föreläsning handlade om hur man kan se på lika villkorsfrågor utifrån ett normperspektiv och under workshoppen diskuterades vilka normbrytande verktyg som kan vara framgångsrika i organisationen. Föreläsningen riktade sig till alla medarbetare vid Medicinska fakulteten.


 • Seminarieserien "Lika möjligheter – samma rättigheter"
  NJOL anordnade under 2020-2022 en seminarieserie som utgick från de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Seminarieserien riktade sig till studenter och medarbetare vid fakulteten, men även till andra intresserade i mån av plats.
  Syftet med seminarieserien var att öka medvetenheten om diskriminering genom att ta del av människors berättelser, och öka förståelsen för hur vården kan upplevas ur människans perspektiv.

Seminarieserien "Lika möjligheter – samma rättigheter"

Här kan du se utvalda seminarier.

Olika bakgrund – samma bemötande - 10 februari 2022

Seminarium om mötet mellan människan och vården utifrån etnisk tillhörighet.

Forskning och rapporter visar tydligt att möjligheter och villkor är ojämnt fördelade i Sverige utifrån etnisk tillhörighet. Vissa grupper är mer utsatta än andra. Hur ser rasism och etnisk diskriminering ut inom vården? Vad krävs för att utveckla mötet och motverka fördomar och kränkande behandling?

Deltagare

Martin Wolgast, psykolog vid  Lunds universitet, som tillsammans med psykologen och forskningskollegan Sima Nourali Wolgast, genomfört en studie om rasism i arbetslivet.

Diana Mulinari, professor Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning berör bland annat invandrarkvinnors möte med förlossningsvård. 

Hannah Bradby, professor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet forskar om identitet, struktur och hälsa med fokus på rasism, etnicitet och religion. Hon har arbetat med frågor som rör rasism inom hälso- och sjukvården, bland annat med fokus på utveckling och implementering av antirasistiska strategier.

Moderator: Cecilia Nebel, journalist och samtalsledare.

Seminariet, som är kostnadsfritt, är öppet för alla; allmänhet, studenter, personal inom sjukvård, eller inom andra områden i samhället.


Det mesta av framtiden har vi bakom oss - 15 oktober 2019

Ett seminarium om mötet mellan människan och vården utifrån äldre personers perspektiv. I samtal får vi höra tankar om att åldras och om upplevelser i mötet med vården. Vi får också höra om det friska åldrandet samt om hur vården ska klara den demografiska omställningen till en allt äldre befolkning.

Medverkande

 • Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, koordinator för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE)
 • Helmer Ahlbäck, 94 år, Lund. Fd rektor i grundskolan.
 • Sölve Elmståhl, professor och överläkare i Geriatrik Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. 

Moderator är Cecilia Nebel, journalist. 

 

Kontakt

Eva Nilsson, SFAD-samordnare och administrativt stöd
eva_a [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (eva_a[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)