Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handlingsplan vid students bortgång vid Medicinska fakulteten

Denna handlingsplan är beslutad av Medicinska fakultetens Grundutbildningsnämnd den 2016-05-26 och reviderad 2017-08-24.

För att förhindra ryktesspridning är det viktigt att kunskap om vad som hänt sprids till berörda snabbt och korrekt och att alla vet vem som gör vad. Berörda studenter och lärare måste ges tillfälle till bearbetning av de känslor som väcks.

Respektive programnämnd ansvarar för att alla nedanstående, eller motsvarande, har tillgång till en uppdaterad handlingsplan.

 • Programnämndsordförande
 • Programdirektör/Operativt programansvariga eller motsvarande
 • Utbildningskoordinator (sekreterare i programnämnden)
 • Nivåansvariga
 • Fasansvarig
 • Inriktningsansvarig
 • Terminsansvariga
 • Kursansvariga
 • Kurssekreterare
 • Studievägledare
 • Ordföranden för kårsektioner vid Medicinska fakulteten

Dessutom ska det finnas en kort information på Medicinska fakultetens interna webbplats Intramed om att denna handlingsplan finns, med hänvisning till samordnaren för utbildningen.

SAMORDNARE för respektive program är operativt ansvarig/programdirektör, för närvarande:

Arbetsterapeutprogrammet
Lisa Ekstam, tel 046-222 19 98, lisa [dot] ekstam [at] med [dot] lu [dot] se (lisa[dot]ekstam[at]med[dot]lu[dot]se)

Audionomprogrammet
Kajsa Johansson, Kajsa [dot] Johansson [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]johansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Biomedicin - kandidat- och masterprogram
Maria Swanberg, tel 046-222 06 12, maria [dot] swanberg [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]swanberg[at]med[dot]lu[dot]se)

Fysioterpeutprogrammet
Anne Sundén, tel 046-222 89 57,  anne [dot] sunden [at] med [dot] lu [dot] se (anne[dot]sunden[at]med[dot]lu[dot]se)

Logopedprogrammet
Sara Wiberg, 046-222 42 77, sara [dot] wiberg [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]wiberg[at]med[dot]lu[dot]se) 

Läkarprogrammet
Sara Regnér, sara [dot] regner [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]regner[at]med[dot]lu[dot]se) 

Kompletterande utbildning läkare, KUL
Anders Gottsäter, Anders [dot] Gottsater [at] med [dot] lu [dot] se (anders[dot]gottsater[at]med[dot]lu[dot]se)

Sjuksköterskeprogrammet
Anneli Jönsson, tel 046-222 18 34, anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (anneli[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Röntgensjuksköterskeprogrammet
Jenny Gårdling, tel 046-222 19 03, Jenny [dot] Gardling [at] med [dot] lu [dot] se (jenny[dot]gardling[at]med[dot]lu[dot]se) 

Barnmorskeprogrammet
Maria Ekelin, tel 046-222 19 39, maria [dot] ekelin [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]ekelin[at]med[dot]lu[dot]se)

Specialistsjuksköterskeprogrammen, 7 inriktningar
Pether Jildenstål, pether [dot] jildenstal [at] med [dot] lu [dot] se (pether[dot]jildenstal[at]med[dot]lu[dot]se)

Masterprogram i folkhälsovetenskap (Master's in Public Health)
Benedict Oppong Asamoah, tel 040-391401 Benedict_Oppong [dot] Asamoah [at] med [dot] lu [dot] se (Benedict_Oppong[dot]Asamoah[at]med[dot]lu[dot]se)

Hälsovetenskapligt basår
Connie Lethin, tel 046-222 18 12, connie [dot] lethin [at] med [dot] lu [dot] se (connie[dot]lethin[at]med[dot]lu[dot]se)

Om informationen om händelsen kommer först till institution, kursansvarig eller annan person skall samordnaren genast kontaktas.

Ansvarsområden för samordnaren och handlingsplan

 • Samordnaren bör först kontrollera att informationen om dödsfallet är korrekt.
 • Samordnaren, som är övergripande ansvarig, meddelar:
  - Programnämndsordförande för berörd utbildning
  - Studievägledare för berörd utbildning
  - Vicedekanus för GU
  - Berörd lärare, exempelvis: nivåansvarig/kursansvarig/terminsansvariga/fasansvarig/inriktningsansvarig/momentansvarig/kliniska lärare/handledare i VFU
  - Berörd studentförening (Medicinska föreningen, VÅVS, SSGI)
  - Studenthälsan
  - Chef för utbildningsenheten vid Medicinska fakulteten
  - Kommunikationschef vid Medicinska fakulteten
  Kommunikationschefen meddelar i sin tur prefekter, biträdande prefekter för grund- och avancerad nivå, driftschef vid berört hus (BMC, HSC, CRC) samt chef för fakultetens internationella avdelning.

Tänk på att de lärare som har undervisningsmoment med studenter som kände studenten kan behöva vara beredda på att studenterna kan ha behov av att prata om det som skett.

Fakultetskansliets kommunikationsavdelning kan kontaktas för att få tillgång till exempel på e-postmeddelande till lärare och studenter vid tidigare dödsfall.

 • Samordnaren sammankallar omgående krisgrupp för kort möte och genomgång av handlingsplan med planering/fördelning av ansvar/uppgifter i samband med krishantering. Förslagsvis består krisgruppen av studievägledare, kursansvarig och ansvarig lärare. Samordnaren ansvarar för att en gång per år uppdatera krisgruppens kontaktlista.
 • Samordnare ansvarar tillsammans med kursansvarig eller motsvarande för att samling med berörda studenter sker en till två gånger med några dagars mellanrum. I händelse av att studenterna befinner sig på verksamhetsförlagd utbildning sammankallas studenterna omgående till en gemensam information. Informationssamlingen ska ha en värdig och vacker inramning med tända ljus, blommor och eventuellt stillsam musik för att ge en rofylld och varm atmosfär. Studentpräst och/eller person från Studenthälsan kan närvara vid behov.
 • Samordnaren ansvarar för att personal i receptionen (BMC, HSC, CRC) informeras så att blommor och ett tänt ljus finns i receptionen under den närmaste veckan kring dödsfallet. För studenter vid avdelningen audiologi/logopedi samt studerande i Helsingborg väljs lämplig plats i samråd med respektive kursansvarig.
  Detta är en möjlighet och inget tvång.
 • Samordnaren meddelar servicepersonalen så att flaggning på halv stång vid besked om dödsfall sker på dödsdagen, eller dagen efter. Vid flaggning kan information om vem som har gått bort finnas i respektive reception (BMC, HSC, CRC, i receptionerna finns vita träramar samt mallar för informationen).
   Flaggning är en möjlighet och inget tvång.
 • Samordnaren ansvarar för att beställa blommor till begravningen vilka bekostas av programnämnden.
 • Om dödsfallet sker under semestertid ansvarar samordnaren för att föregående och tillträdande kursledare informeras. Studentgruppen informeras i samband med händelsen. Programansvarig eller motsvarande ordnar enklare sammankomst med studentpräst. Minnesstund hålls vid terminsstart. I övrigt följs punkterna ovan i tillämpliga delar.
 • Samordnaren ansvarar för 
   - Kontakt med anhöriga
   - Information till övrig berörd personal
 • Minnesstunden anordnas främst för studenter och personal inom berörd utbildning. Minnesstunden ska vara konfessionslös.
  - Tillräckligt stor och lämplig lokal bör väljas.
  - Tänk på att alla som vill delta ska få plats och kunna sitta ner om man har gemensamma ceremonier.
  - Om man vill ha en mindre lokal bör minnesstunden utformas så att man kan komma och gå under ett par timmar.
  - Ansvarig personal bör finnas tillgänglig under hela tiden (t ex studievägledare, lärare, studentpräst och/eller personal från Studenthälsan) för möjlighet till stöd och samtal.
  - En minnesbok att skriva i för den som så önskar kan finnas tillgänglig i anslutning till minnesstunden.
  - Om ni vill tända ljus – tänk på att första kontrollera med lokalansvariga om det är tillåtet att tända ljus i lokalen.
  En låda med tillbehör till minnesstund, så som dukar och ljus, finns att låna från kommunikationsavdelningen, fakultetskansliet.
  - Fakultetskansliets kommunikationsavdelning kan kontaktas för att få tillgång till exempel på minnestal som använts vid tidigare minnesstunder.
 • Samordnare ansvarar tillsammans med berörd ordförande för studentförening för att samtliga studenter inom berört program/utbildning får information om samlingarna och om minnesstund. Meddelandet ska av hänsyn till integritet och anhöriga hållas kort och innehålla uppgift om namn, termin och när dödsfallet inträffat. Meddelande om minnestund bör skickas ut två dagar innan den hålls så att så många som möjligt får informationen i tid för att kunna delta.

Vicedekanus för GU

 • Ansvarar för eventuella uttalanden till pressen i samråd med fakultetens kommunikationschef. Vid förfrågningar från media hänvisas till vicedekanus.

Möjliga samlingsplatser i Lund:
SUS Lund: föreläsningssalar på Blocket
BMC: Fernströmsalen, föreläsningssalar, salar i I-huset
HSC: Undervisningssalar, "Vita matsalen" för mindre grupper

Möjliga samlingsplatser i Malmö
SUS Malmö: CRC:s aula

Möjliga samlingsplatser i Helsingborg
Sjukhuset Helsingborg; Hörsalen på plan S, Röntgens rondrum plan S, undervisningslokaler på studiecentrum

Internationella utbytesstudenter samt internationella mastersstudenter  

Handlingsplanen följs enligt ovan. Dessutom:

 • Adresser till utresande och inkommande utbytesstudenters anhöriga skall finns hos koordinator på Internationella avdelningen vid Medicinska fakulteten. Gäller även s.k. free movers som hanteras av Internationella avdelningen. I händelse av dödsfall bör landets ambassad kontaktas för vidare information om omhändertagande och information till anhöriga.
 • För inkommande internationella studenter på mastersprogram skall adresser till anhöriga finnas hos administrativ koordinator (eller motsvarande) för programmet. I händelse av dödsfall bör landets ambassad kontaktas för vidare information om omhändertagande och information till anhöriga.
 • För inkommande internationella studenter inom forskargrupperna som inte hanteras av Internationella avdelningen kontaktas forskargruppsansvarig.

Experthjälp

I krissituationer behövs ofta experthjälp t ex med stödsamtal för grupper eller enskilda. Studenthälsan, studentpräst eller sjukhuspräst med flera kan vara behjälpliga.

Studenthälsan
Receptionen, tel. 046-222 43 77

Studentprästerna (kan även förmedla kontakt avseende andra religioner):
Expedition: 046-35 87 35
Studentprästerna (Lunds domkyrkas webbplats)

Sjukhuspräst Lund: 046-17 17 39, 17 17 29
Sjukhuspräst Lund (Svenska kyrkans webbplats) 

Sjukhuspräst Malmö: 040-33 10 00 begär Sjukhuskyrkan
Sjukhuspräst Malmö (svenska kyrkans webbplats)

Sjukhuspräst Helsingborg: 042-406 10 00, begär Sjukhuskyrkan
Sjukhuspräst Helsingborg (Svenska kyrkans webbplats)