Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansvar och roller

Ansvar

Beroende på din roll så kan ansvaret i frågor som rör forskningsetik och god forskningssed variera. Nedan kan du läsa mer om detta.

Alla forskare har ett personligt ansvar för att forskningen bedrivs i enlighet med god forskningssed och vedertagna forskningsetiska principer.

Chef för forskar-/utbildningsgrupp ansvarar för att se till att all personal med forsknings- och forskningsrelaterade arbetsuppgifter får information om de regler som gäller för god forskningssed och att kontinuerligt följa upp att beslut och riktlinjer tillämpas.

Prefekt/motsvarande ansvarar för att forskargruppschef/chef för utbildningsgrupp och huvudhandledare för forskarstuderande kontinuerligt får informtion och engageras i diskussioner om aktuella beslut och riktlinjer som rör forskningsetiska frågor.

Prefekt/motsvarande ansvarar också för att förebygga att forskningsetiska utmaningar i verksamheten utvecklas till situationer som kan leda till forskningsfusk och oredlighet genom aktiva åtgärder. Om en sådan situation trots allt uppkommer har prefekt/motsvarande ansvar för att informera dekanus om det aktuella ärendet.

Dekanus fattar beslut om handläggning och åtgärder i de fall det uppkommer situationer som rör forskningsfusk och oredlighet i forskning.

Medicinska fakultetens forskningsetiska råd

Medicinsk forskning är en förutsättning för en välfungerande och evidensbaserad hälso- och sjukvård. För att detta ska kunna uppnås och för att forskningen ska kunna åtnjuta samhällets förtroende är det viktigt att fakultetens forskning lever upp till en hög etisk standard. Som ett led i att säkerställa detta har Medicinska fakulteten inrättat ett forskningsetiskt råd.

Info om ordförande och ledamöter i etikrådet

Medicinsk forskning är en förutsättning för en välfungerande och evidensbaserad hälso- och sjukvård. För att detta ska kunna uppnås och för att forskningen ska kunna åtnjuta samhällets förtroende är det viktigt att fakultetens forskning lever upp till en hög etisk standard.

Som ett led i att säkerställa detta har Medicinska fakulteten inrättat ett forskningsetiskt råd. I rådets uppgifter ingår det att:

 • Stödja fakultetsledningen i forskningsetiska frågor av principiell karaktär
 • Stimulera till etisk diskussion och till att vid fakulteten medvetandegöra angelägna frågor
 • Ge allmän rådgivning eller vägledning till medarbetare gällande etiska aspekter på deras forskning
 • Det står även rådet fritt att yttra sig i forskningsetiska frågor av allmän karaktär
 • I övrigt har rådet att själv finna formen för sitt uppdrag

 

Ämnen som hanteras av rådet:

 • Kliniska studier
 • Prekliniska prövningar: Protokoll och kommittén för djurförsök
 • Experimentella försök i laboratoriet
 • Datahantering
 • Informationssäkerhet
 • Författarskap och publicering
 • Vetenskapligt fel
 • Samarbete med industrin 
 • Dual use
 • International samarbete
 • Intressekonflikter 
 • Handledning

Ämnen som inte hanteras av etikrådet:

 • Registrering och hantering av etiska brott
 • Laglig assistans
 • Hjälp med konflikthantering
 • Skrivhjälp

Kontakt

Vetenskaplig ombudsman vid Medicinska fakulteten:
Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL)

E-mail: per [dot] odin [at] med [dot] lu [dot] se (per[dot]odin[at]med[dot]lu[dot]se)