Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övergripande fördelning av ansvar och arbetsuppgifter

Övergripande fördelning av ansvar och arbetsuppgifter

 

Kursansvarig

Examinator

Kursortsansvarig

Ämnesansvarig

Schema

Ansvarar för övergripande struktur på schemat och ortsövergripande helkursaktiviteter

Schemalägger skriftliga och vid behov praktiska examinationer

Ansvarar för lokala schemat och samordning mellan ämnen

Ansvarar för att ämnets detaljschema blir klar i tid, att det följer programmets principer och att det samordnas mellan orter

Budget

Ansvarar för kursens budget och uppföljning av denna

Definierar vilka examinationsmoment som ska särbudgeteras och anger hur medel ska fördelas för dessa

Bistår vid behov kursansvarig

Ämnesansvariga förser i samverkan mellan orterna kursansvarig med relevanta uppgifter och följer upp undervisningen så att det stämmer med budget

Inresande studenter

Vid behov bedömer behörighet

 

Vid behov samordnar lokalt schema, och kontaktperson

 

Utresande studenter

 

Bedömer och signerar learning agreements

Ansvarar för lokal koordinering av ämnen som görs vid Lunds universitet

 

Kursvärdering

Definierar kursspecifika frågor och presenterar resultat

   

Kursbokslut

Tillsammans med examinator drar slutsatser och ger förslag till utveckling. Säkerställer att kursombud ges möjlighet att få in sina synpunkter i bokslutet.

Ansvarar för att kursbokslut sammanställs. Förser kursansvarig med rapport över kursens examination för kursbokslutet. Tillsammans med kursansvarig drar slutsatser och ger förslag till utveckling.

  

Kontakt med verksamheterna

Kursansvarig tar vid behov diskussion med verksamhet rörande budget, lärarbemanning, lärandemiljö, lärande moment och fysisk arbetsmiljö.

  

För en dialog med verksamheten så att den kan uppfylla uppdraget åt läkarprogrammet.

Följer upp verksamhetens bidrag till programmet.

Informerar verksamheten om läkarprogrammets aktiviter.

Planering undervisning

Ansvarar för planering av kursens lärandemoment.

 

Planerar eventuella ämnesövergripande lärandemoment som ges på orten och samordnar ämnena lokalt

Planerar ortsgemensamt ämnets lärandemoment för samtliga studenter.

Identifiering lärare

Bistår programdirektören i att identifiera kandidater till ämnesansvariga

  

Identifierar lärare till lärandemoment.

Skriftligt kunskapsprov

 

Ansvarar för provet och dess kvalitet.

 

Säkerställer att det tas fram frågor inom ämnet.

Färdighetsprov

 

Ansvarar för examinationen och dess kvalitet.

Om OSCE finns inom kursen, organiserar examination på ort.

Identifierar lärare som gör bedömning. Planerar examinationsmoment i samråd med examinator.

Portföljexamination

 

Definierar vilka komponenter som ingår i portföljen och bedömningskriterier för dessa. Ansvarar för summativ bedömning av portföljen.

Tillser att kursportföljen övergripande bedöms fortlöpande och formativt.

Bistå examinator att definiera ämnets komponenter i portföljen.

Bedömer ämnesspecifika komponenter.

Studenter som måste komplettera portfölj

  

Koordinerar när det gäller flera ämnen.

Ansvarar inom ämnet.

Arbetsmiljö, kränkningar mm

Hanterar ärenden.

 

Bistår kursansvarig.

 

Terminsråd

Organiserar minst ett ortsövergripande terminsråd (ämnesansvariga och kursrepresentanter) per termin

 

Organiserar minst ett lokalt terminsråd (ämnesansvariga och kursrepresentanter) per termin