Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om finansieringen

Nedan finns några vanliga ämnen för frågor som rör grundutbildningens kostnader och ersättningar. Klicka på pilarna för att läsa mer.

Fakultetens resursfördelning (GA brukar finnas under avsnitt 2.1)

Dessa medel riktar sig till universitetsadjunkter och universitetslektorer vars tjänst inte, eller endast till liten del, finansieras med forskningsmedel (från antingen fakulteten eller externa finansiärer). Universitetsadjunkter får 10 procent och universitetslektorer 20 procent finansiering från denna post.

Om någon av dessa lärare får extern finansiering minskas inte finansieringsgarantin förrän den externa finansieringen överstiger 50 procent av tjänsten, vid större andel görs ett avdrag från finansieringsgarantin motsvarande den externa finansieringens andel av tjänsten.

Fakulteten förutsätter att uppdragsutbildning är fullfinansierad och fakultetens finansiering omfattar därför inte den del av tjänsten som en lärare ägnar åt uppdragsutbildning.
 
 

Ersättning för GA-prefekter och andra som har en arbetsledande roll för undervisande personal. 80 procent av ersättningen fördelas proportionellt till storleken på institutionernas utbildningsverksamhet.
 

Om institutionen har materialkostnader, reseräkningar med mera  som ska betalas av läkarutbildningen ska denna kostnad bokföras på något av institutionens kostnadsställen. Dessutom ska en funktion anges för att specificera vilken kurs kostnaden avser. 

Koddelen funktion är inte obligatorisk, men om man önskar få ersättning från kostnaden ska koddelen användas

Instruktion för dig som ska kontera kostnader på läkarutbildningens funktioner (PDF, 133 kB, ny flik)

Underlag för avstämning av institutionernas materialkostnader som ska betalas av läkarutbildningen (Lu Box)

Institutionens utbildningsverksamhet belastas med overhead för att finansiera indirekta kostnader på tre nivåer – universitets-, fakultets- och institutionsnivå.

De båda första nivåerna står för huvuddelen av de indirekta kostnaderna (i storleksordningen 90 procent). Kostnaden för dessa fastställs under budgetprocessen och ändras sedan inte under löpande år, oavsett om verksamheten växer eller krymper.

Kostnaden för institutionsnivå fastställs också under budgetprocessen enligt en budget som institutionen lämnar till fakultetskansliet. Det faktiska utfallet för dessa kostnader kan avvika, på grund av både kalkyl- och budgetdifferenser.
För att kompensera för dessa kostnader ersätts institutionen med anslag som motsvarar de budgeterade kostnaderna.

Denna kompensation justeras inte under året, även om de indirekta kostnaderna skulle avvika från budget. (Det är endast kostnaderna för institutionsnivån som kan avvika, denna står som sagt endast för cirka 10 procent av totala indirekta kostnader för GU och bedöms påverkas endast marginellt av de förändringar som sker i undervisningsvolymen under ett pågående år.)
 

Enligt fakultetens föreskrifter krävs en särskild dispens från Grundutbildningsnämndens ordförande för att en lärare eller forskare som efter pension återanställts som expert (motsvarande seniorprofessorer) ska få ekonomisk ersättning för uppdrag inom utbildningsverksamheten.
 
Konkret innebär detta att vederbörande får ekonomisk ersättning för uppdrag inom utbildningsverksamheten endast om:

  1. Grundutbildningsnämndens ordförande godkänt det och
  2. personen inte disponerar myndighetskapital på verksamhetsgren 11.

Anställning som expert (PDF 133 kB, ny flik)
 

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se