Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Licentiatexamen

En licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng. I dessa ingår dels en kursdel och dels licentiatuppsatsen. Den engelska benämningen är "Licentiate of Medical Science".

Krav för licentiatexamen

För en licentiatexamen krävs det att den studerande uppfyllt alla examensmålen för en licentiatexamen:

För licentiatexamen skall doktoranden

 • visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

För licentiatexamen skall doktoranden

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För licentiatexamen skall doktoranden

 • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Licentiatexamen innebär att den studerande skall ha godkänts i samtliga moment som, enligt gällande föreskrifter och fastställd studieplan för utbildning, ingår i etappen. Det innebär att doktoranden dels skall ha godkänts på de kurser och seminarieverksamhet som ingår i denna delen av utbildningen dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd.

För en licentiatexamen i medicinsk vetenskap är normen att den studerande ha:

Ramberättelsen ska ge en aktuell beskrivning av områdesinriktningen för licentiatuppsatsen och hur licentiatarbetet passar in i detta. Det ska framgå i ramberättelsen att doktoranden har uppnått de specifika ämneskunskaperna. En kritisk beskrivning och diskussion av metoderna ska ingå där alternativa metoder också diskuteras. Resultatet ska sammanfattas och kritiskt granskas i en diskussion. Det ska framgå vad licentiatuppsatsen har tillfört områdesinriktningen. Ett resonemang kring den forskarstuderandes roll i de olika delarbetena ska belysas.

Förslag på rubriker som kan ingå i kappan

 • Abstract
 • Viktigaste "abbreviations"
 • Populärvetenskaplig sammanfattning
 • Övergripande syfte med uppsatsen
 • Historik och tidigare publicerade resultat inom området.
 • Metodbeskrivning – lyft gärna vilka metoder som är viktiga för arbetet eller egna metoder
 • Viktigaste resultat
 • Övergripande diskussion
 • Konklusion och framtidsperspektiv
 • Referenser
 • Acknowledgements

Anmälan om licentiatexamen inlämnas till Medicinska fakultetens forskarutbildningsnämnd ca 2,5 månad före planerat datum för examinationen.

Anmälan skall innehålla 

 • Förslag till fakultetsopponent. Den som opponerar ska inneha doktorsexamen, och får inte vara verksam vid den aktuella fakulteten
 • Förslag till ordförande vid examinationen
 • Förslag till tre ordinarie ledamöter i betygsnämnden (högst en av ledamöterna får vara från den egna forskningsmiljön) samt två suppleanter. Ledamöterna i betygsnämnden skall vara disputerade forskare
 • Licentiatuppsatsens titel
 • Kortfattad redogörelse av handledaren som beskriver doktorandens arbeten och egen insats i arbetena samt intyg om att den studerande genomgått erforderliga kunskapsprov inom ämnet
 • Förteckning över de i licentiatuppsatsen ingående arbetena. Förteckningen ska innehålla uppgift om medförfattare, det ska även framgå om de är insända till någon tidskrift eller fortfarande i manuskript. Samtliga delarbeten som ska ingå i licentiatuppsatsen ska bifogas (delarbetena skall skickas till  som PDF-filer)

FUNs ordförande utser opponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnden. Beslutet översändes från fakultetskansliet till samtliga berörda.

Inlämning av licentiatuppsatsen

Tre veckor före examinationsdagen skall doktoranden översända licentiatuppsatsen samt eventuella delarbeten till:

 • opponenten
 • ordföranden i betygsnämnden
 • betygsnämndsledamöter och suppleanter
 • FU-kansliet, (3 ex varav 2 översänds till UB).
 • Ett exemplar av licentiatuppsatsen skall finnas tillgängligt på institutionen 3 veckor före examinationsdagen.

FU-kansliet ombesörjer att ett meddelande om att licentiatuppsatsen finns tillgänglig samt tid och plats för examinationen anslås på Medicinska fakultetens kalendarium på fakultetens hemsida.

Enligt förvaltningslagen är jäv en omständighet där en ledamot av ett beslutande organ som deltar i en överläggning eller ett föredragande kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande. Förvaltningslagen anger också att "den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge sig tillkänna".

Betygsnämndsledamöter och opponent ska därför vara helt fristående från både doktorand, handledare och projekt.

Medicinska fakulteten tillämpar Vetenskapsrådets (VR) jävsregler. Av VR's tillämpningar framgår följande:

 • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste fem årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion.
 • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit.
 • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
 • Undantag från fem årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall.

Läs mer om fakultetens föreskrifter för jäv.

Licentiatuppsatsen ska försvaras muntligt vid ett offentligt seminarium. Så här går seminariet till:

 1. Examinationen inleds med att ordföranden presenterar doktorand, opponent, betygsnämnd och uppsats.
 2. Opponenten ger en kort presentation om ämnet.
 3. Doktoranden ger en presentation av arbetets innehåll
 4. Doktoranden och opponenten diskuterar innehållet
 5. Under ordförandens ledning vidtar därefter betygsnämndens granskning av arbetet.
 6. Slutligen ges auditoriet möjlighet att ställa frågor.
   

Betygsnämnden sammanträder omedelbart efter examinationen. Nämnden utser ordförande inom sig och betygsätter arbetet med något av betygen godkänd eller underkänd. Huvudhandledaren ska - medan fakultetsopponenten, ordförande samt biträdande handledare har rätt att - närvara vid betygsnämndens sammanträde och delta i överläggningarna men får inte delta i beslutet. Ett särskilt protokoll upprättas som ska undertecknas av betygsnämndens ordförande och insändas till FU-kansliet.

När en doktorand har disputerat, och när protokollet från betygsnämndens sammanträde kommit FUN tillhanda samt alla moment för doktorsexamen är uppfyllda utfärdas examensbevis.

Fakulteten har rätt att utfärda bevis om Doktor i medicinsk vetenskap och Licentiat i medicinsk vetenskap. Examensbevisen för såväl doktorsexamen som licentiatexamen ska undertecknas av dekanus. I examensbeviset framgår bland annat uppsatsens titel samt vilka forskarutbildningskurser som ingår i examen. Utöver examensbeviset utfärdas ett s.k. Diploma supplement som beskriver examens plats i det svenska utbildningssystemet.

Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor.