Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogiska kurser

En förutsättning för att uppnå god kvalitet i undervisning och lärmiljöer på fakulteten är att du som har uppdrag som lärare ges möjlighet att utveckla lärarkompetens och förbereda dig för undervisning.

Fakultetens högskolepedagogiska kurser ges av MedCUL (Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande).

Så väljer du högskolepedagogisk kurs

 • Om du inte har någon tidigare högskolepedagogisk utbildning: sök den grundläggande kursen Perspektiv på lärande. Denna kurs är obligatorisk för docentur och för lärartjänst vid fakulteten
 • Om du har gått Perspektiv på lärande (eller motsvarande): sök Perspektiv på kurs. Denna kurs är obligatorisk för lärartjänst vid fakulteten
 • Om du har gått Perspektiv på lärande och Perspektiv på kurs (eller motsvarande) kan du söka valbara kurser som till exempel Pedagogiska perspektiv på program och Perspektiv på bedömning. Genom att kombinera kurser kan du uppnå Lunds universitets mål om tio veckors högskolepedagogisk utbildning för undervisande personal

För frågor kring behörighet och tillgodoräknande av högskolepedagogiska kurser, kontakta Kajsa Lamm (kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se).

Högskolepedagogisk utbildning

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik omfattar idag sammanlagt minst tio veckors heltidsstudier. Utbildningens syfte är att stötta utveckling av den grundläggande pedagogiska kompetens som krävs för anställning som lärare på universitet och högskola. Förkunskaperna utgörs av krav på examen på grundnivå eller motsvarande kompetens förvärvad genom yrkesverksamhet. 

Lunds universitet arbetar för att alla lärare på sikt ska ha nått målen för tio veckors högskolepedagogisk utbildning. För att få tillsvidareanställning som lärare vid Medicinska fakulteten gäller att man minst ska ha uppnått målen för fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Lärare ska sedan erbjudas möjlighet till vidare kompetensutveckling inom högskolepedagogik/medicinsk pedagogik.

I enlighet med de mål som satts av SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, har GUN, Medicinska fakultetens grundutbildningsnämnd, tagit beslut om målbeskrivningar för 5 veckors respektive 10 veckors högskolepedagogisk utbildning vid Medicinska fakulteten.

Översikt över 10 veckor högskolepedagogisk utbildning

Syftet med de första fem veckornas högskolepedagogiska utbildning är att förbereda dig för en lärarroll inom kurs och ansvar för ett begränsat undervisningsavsnitt.

Kursdeltagaren ska efter att ha genomfört fem veckors utbildning kunna

 • identifiera goda förutsättningar för lärande, föreslå hur sådana förutsättningar kan skapas och argumentera för hur de kan tillämpas i olika kontext
 • beskriva väsentliga förutsättningar för planering av kurs och genomförande av undervisning samt identifiera strategier för att följa studenters utveckling genom ändamålsenlig bedömning och examination, med stöd i pedagogisk teori
 • identifiera och analysera förutsättningar i lärandemiljön som främjar lärande i såväl handledningssituationer som i utbildning av större grupper
 • identifiera och diskutera högre utbildningens värdegrund, nationella och lokala regelverk samt dess implikationer för lärare och studenter

Syftet med de tio veckornas grundläggande högskolepedagogiska/medicinpedagogiska utbildning är att förbereda dig för en lärarroll med ansvar för genomförande av kurs och examinationsuppdrag.

Kursdeltagaren ska efter att ha genomfört 10 veckors utbildning kunna

 • initiera, genomföra och diskutera förändringsarbete vid högre utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet med stöd i aktuell pedagogisk litteratur
 • utifrån aktuellt kunskapsläge analysera och tillämpa relevant medicinpedagogisk teori som grund för utveckling av utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller lärarrollen
 • utifrån pedagogisk teori och empiri från det egna ämnesområdet analysera och diskutera hur återkoppling och bedömning för lärande kan planeras i ett programperspektiv
 • ur ett programperspektiv systematiskt planera och analysera genomförande av undervisning, strategier för att följa studenters utveckling samt examination inom en kurs och på vetenskapliga grunder genomföra utvärdering och analys samt planera för adekvata åtgärder
 • med underbyggda argument diskutera lärandemiljöers betydelse för studenters lärande och medverka till utveckling och utvärdering av sådana miljöer
 • planera för inkluderande pedagogik och med stöd i aktuella regelverk utvärdera och planera för åtgärder, och
 • beskriva konsekvenser av samhällets mål med högre utbildning, samt hur nationella och lokala regelverk påverkar genomförande av kurs och yrkesutövning som lärare

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Ansökan till kurser

Prioriteringen av de sökande sker med hjälp av de sökandes motiveringar och vid behov i samråd med utbildningsansvariga, lärarförslagsnämnden och docenturkommittén. Bland dem som söker kurser för att bli behöriga för docentur sker prioriteringen huvudsakligen efter disputationsdatum.