Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Generiska kunskaper och färdigheter – Portfolio

En brun portfölj som står utomhus på en sten

Huvudmålet med kursen Generiska kunskaper och färdigheter (lärs ut och examineras genom en portfolio) är att du genom kontinuerlig dokumentation och reflektion ska få insikt i ditt lärande och i vilken utsträckning du går mot lärandemålen för doktorsexamen - med fokus på generiska kunskaper och färdigheter. Portföljen ligger också till grund för granskning av hur du uppnått lärandemålen i slutet av doktorandprogrammet.

 • Kursledare olga [dot] goransson [at] med [dot] lu [dot] se (Olga Göransson)
 • Examinator Fu-prefekten på varje institution
 • Målgrupp Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten
 • Poäng 12 högskolepoäng

Tid

Vid antagning till forskarutbildning registreras doktorander samtidigt på Generiska kunskaper och färdigheter. Kursen söks alltså inte. Information om hur arbetet ska bedrivas ges under den obligatoriska Introduktionskursen för doktorander. Därefter löper Generiska kunskaper och färdigheter, i form av eget arbete med en portfolio, genom hela forskarutbildningen.

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska få möjlighet att uppnå och demonstrera uppfyllelse av examensmål för forskarutbildning - framförallt de som inte uppnås eller i allmänhet examineras, genom avhandlingen.

Genomförande

Stöd för arbetet ges av kursledningen i form av workshops 2-4 ggr per termin, samt en Libguide.

Kursmålen uppnås genom de olika aktiviteter som doktoranden deltar i under forskarutbildningen, samt genom att doktoranden, med hjälp av beskrivande och reflekterande texter, bilagor och annat material, dokumenterar och reflekterar över dessa i en portfolio. 

Portfolion ska skickas in 4 månader innan dispuation och portfolion examineras i samband med anmälan till disputation. Det som examineras är hur doktoranden visar att kursens mål uppnåtts genom sitt urval och sin sammanställning av dokumenterade erfarenheter, beskrivande och reflekterande texter, samt bilagor eller annat material. Vid halvtidskontrollen bedöms portfolion formativt av halvtidsopponenterna och av FU-prefekt.

 • Forskningsprocess
 • Forskningsmetodik
 • Ämnesexpertis
 • Publicering
 • Pedagogisk utbildning och erfarenhet
 • Konferenser och seminarier
 • Nationell och internationell samverkan med forsknings-samhället
 • Samverkan med det omgivande samhället
 • Etiska frågor
 • Karriärsutveckling
 • Handledning/handledare
 • Administration, organisation och ledarskap

Ett web-baserat system för portfolion rekommenderas och finns tillgängligt för doktoranden (Mahara). Inloggning till Mahara nås från kursens Libguide.

 • Identifiera och analysera utmaningar och problem, inom egen och andras forskning, samt föreslå möjligheter att lösa eller hantera dessa problem.
 • självständigt formulera en projektplan inkluderande frågeställning, metod och tidsplan.
 • reflektera över metodval, samt styrkor och svagheter i den metodik som använts i det egna forskningsprojektet.
 • beskriva strategier som använts för att tillgodose sitt behov av kunskaper inom det allmänna ämnesområdet och dess metodik.
 • självständigt ta ansvar för alla delar av publikationsprocessen.
 • reflektera över utvecklingen av sin pedagogiska förmåga och hur den tillämpats för att stödja andras lärande, samt hur anpassning av den pedagogiska insatsen till olika målgrupper, till exempel i det omgivande samhället, hanterats.
 • presentera och diskutera forskning och forskningsresultat med samarbetspartners och på seminarier och konferenser, samt reflektera över med vilken kvalité och auktoritet detta  gjorts.
 • reflektera över betydelsen av samarbeten, konferenser och andra forskningsinteraktioner för forskningskvalitén och utvecklingen av den egna kompetensen.
 • reflektera över möjlig användning av och vägar för implementering av den egna och forskningsresultaten i samhället, samt kunna identifiera möjligheter och risker med sådan användning.
 • göra forskningsetiska bedömningar, värdera behovet av etikprövning, samt reflektera över vad som avses med vetenskaplig redlighet, med exempel från det egna avhandlingsarbetet.
 • identifiera sina egna styrkor och svagheter, samt reflektera över olika karriärvägar och vilka kunskaper och färdigheter som dessa kräver.
 • reflektera över sin utveckling mot självständighet, särskilt i relation till sina handledare.
 • uppvisa insikt om och delaktighet i administration, organisation och ledning av forskning och utbildning.

Kontakt

Olga [dot] Goransson [at] med [dot] lu [dot] se