Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

  • ALF är en förkortning av Avtal om Läkarutbildning och Forskning.
  • ALF är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting.

Sedan 2015 finns även ett regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Syftet är att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

Fokus på klinisk forskning

Fördelning av ALF-medel sker efter ansökan. ALF-medel är avsedda för klinisk forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Med klinisk forskning avses forskning som:

  • Förutsätter vårdens strukturer och resurser.  
  • Har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa. 

En stark klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten – de kliniska forskarnas arbete utgör en garanti för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

Tilldelade ALF-medel kan inte sparas till kommande år.

ALF-medel som du inte förbrukat under året, får inte överföras till kommande år. De ska återbetalas till staten - se mer info längre ner på denna sida.

Utlysning av ALF-medel

ALF-medel har tre typer av forskningsutrymmen:

ALF forskningsutrymme för ST-läkare utlyses varje år (på våren) och är ett fyra-årigt anslag. 

Det är ett led i ett program för strukturerad forskarutbildning och forskarkarriärgång inom det kliniska området. Målet med ST-forskningsutrymmet är att innehavaren ska: 

  • Genomgå forskarutbildning i ett kliniskt ämne avslutad med disputation.
  • Uppnå specialistkompetens.

ALF forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare utlyses varje år (på våren) och är från och med utlysningen 2022 ett fyraårigt anslag.

Den som innehaft forskningsutrymme under en fyraårsperiod har möjlighet att i konkurrens ansöka om ytterligare en fyraårsperiod.

Det ses som särskilt angeläget att yngre lovande forskare ges möjlighet att forska under längre sammanhängande perioder. En särskild satsning görs därför på regionanställda yngre kliniska forskare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (observera att det ej är nödvändigt att vara läkare).
 

Forskningsmedel för ALF Projekt utlyses som:

  • Fyraåriga anslag vart fjärde år (på våren). Senaste stora utlysning var år 2022 för perioden 2023-2026. 
  • En ytterligare mindre utlysning av projektmedel för ett tvåårigt anslag görs efter två år (på våen) Senaste utlysning var år 2020 för perioden 2021-2022.

Nästa utlysning av ALF Projekt är år 2024 och då för ett tvåårigt anslag för åren 2025-2026.

För mer information om utlysning och ansökan, välj Utlysning & ansökan i ALF-menyn till vänster.

Viktig information till alla som har ALF-medel 

Enligt 11 § i det nationella ALF-avtalet som gäller från 2015-01-01 ska ALF-ersättningen användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. Överskott betalas tillbaka till staten senast tre månader efter kalenderårets utgång.

Det är angeläget att du som har ALF-medel  i god tid stämmer av med ansvarig ekonom så att budgeten är i balans inför årets slut. 

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)