Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapport från fakultetsstyrelsens möte (15 november 2023)

Medicinska fakultetens logotyp. Illustration.

Medicinska fakultetens styrelse (MFS) har hållit sammanträde.

Dekanen informerade om genomförandet av Forskningens dag 7-8 november, samt om policyn för akademiskt ledarskap och den Ledarakademi som nu finns på universitetet och som bland annat kommer att erbjuda ledarskapsprogram för prefekter och för framtida ledare, som riktar sig till medarbetare som är redo att ta ett större ansvar.

Hon informerade också om att universitetsledningen kommer att sköta remissvaret om Forskningsfinansieringsutredningen och de kommer också att stå för universitetets inspel till nästa års forskningsproposition.

Universitetsledningen har också gett i uppdrag att genomföra ett universitetsövergripande projekt för att förbättra hur vi presenterar universitetets utbildningsutbud på webben.

Dekanen berättade också om lägesrapporten om den forskningsetiska stödfunktionen (vetenskapliga ombud), som bland annat ger en digital kurs i forskningsetik för forskare som kommer från andra länder, och om att vår ranking inom Clinical and Health och Life Sciences har förbättrats i Times Higher Education Subject Ranking 2024.

Beslut

Beslutsärenden som behandlades rörde utlysandet av en biträdande universitetslektor i medicinsk forskning inom ramen för universitetets excellenssatsning med inriktning mot Wallenberg Academy Fellow, där universitetet bidrar med finansiering, samt om fördelningen av fakultetens infrastrukturmedel för 2023. Utöver detta togs beslut om verksamhetsplan och resursfördelning för Medicinska fakulteten för 2024.

Nedan urdrag ur verksamhetsplanen för 2024 med beskrivning av vilka yttre och inre faktorer som påverkar fakultetens verksamhet 2024:

Tabell med information om påverkansfaktorer för fakultetens verksamhet 2024. Illustration.